جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187213
Title: بهينه‌سازي‌روش‌پيمايش‌ژنومي‌جهت‌جداسازي‌توالي‌هاي‌ناشناخته‌با‌استفاده‌از‌آنزيم‌هاي‌توليد‌کننده‌انتهاي‌چسبنده‌يکسان
Authors: محمدجواد‌ صابری
Keywords: پیمایش ژنومی، جداسازی، توالی های‌ناشناخته، انتهای‌چسبنده
Issue Date: 1397
Abstract: شناسایی توالی‌های ناشناخته مجاور با یک توالی شناخته شده کاربردهای گوناگونی دارد، از جمله می توان به شناسایی محل ورود تراژن ها، محل قرارگیری ترانسپوزون ها، شناخت عوامل تنظیمی ژن ها و جداسازی پروموتر جهت ساخت وکتورهای اختصاصی گونه اشاره نمود. روش های مختلفی برای شناسایی توالی های ناشناخته وجود دارد که اغلب به دو دسته وابسته به برش و وابسته به آغازگر تقسیم بندی می شوند. یکی از این روش ها توسط شرکت کلون تک در قالب کیت Genom Walker ارائه شده است. در این کیت آنزیم های تولید کننده انتهای صاف استفاده شده است. نظر به اینکه الحاق انتهاهای صاف مشکلات خاص خود را داراست، استفاده از آنزیم های تولید کننده انتهاهای چسبنده یکسان مورد توجه این تحقیق قرار گرفت. از توالی شناخته نشده پروموتر بتا-اکتین جهت بررسی این بهینه سازی استفاده شده است. با استفاده از آنزیم Bgl II دو قطعه bp300 و bp1200 حاصل شد که همراه با اسمیر خفیف بود. به نظر می رسد روش به کار گرفته شده به خوبی نتوانسته است از تکثیر قطعات غیر اختصاصی جلوگیری کند و همواره قطعات زیادی در مرحله نهایی تکثیر می یافت. با تغییر در ساختار سازگارساز در تحقیقات آینده بتوان فرآیند جداسازی را با کیفیت بیشتری انجام داد.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187213
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Biology زیست‌شناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1893.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.