جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187212
Title: سنتز و ارزیابی کاتالیست هسته-پوسته Cu@Pd بر پایه پلی‌استایرن در اکسیداسیون فنول
Authors: معصومه بهروزه
Keywords: کاتالیست، هسته پوسته، پلی‌استایرن، اکسیداسیون، فنول
Issue Date: 1397
Abstract: فنول، ماده سمی می¬باشد که عمدتاً در پساب صنایع کاغذسازی، کک سازی، تولید روغن و به خصوص انبارها و پالایشگاه¬های نفتی و بسیاری از واحدهای شیمیایی دیگر وجود دارد. رها شدن چنین موادی در محیط زیست بسیار پرخطر است که با استفاده از نانوکاتالیست¬ها که فعالیت کاتالیستی بالایی در اکسیداسیون فنول دارند به محصولات بی¬خطری مانند کاتکول و هیدروکینون و دیگر واسطه¬ها و درنهایت به آب و کربن دی اکسید تبدیل می-شود. استفاده از کاتالیست بر پایه پلیمر نسبت به سال¬های گذشته در حال رشد است. در این مطالعه از پلیمرها به دلیل ویژگی¬هایی مانند خنثی بودن، غیرسمی بودن، غیر فرار و قابلیت بازیابی استفاده شده است. از میان پلیمرها، پلی¬استایرن به دلیل خاصیت غیرسمی بودن، نامحلول بودن در حلال¬های معمولی، پایداری و آماده¬سازی آسان و همچنین سازگاری آن با طیف وسیعی از شرایط واکنش انتخاب شده است. هدف از انجام این پایان نامه سنتز و ارزیابی کاتالیست هسته-پوسته Cu@Pd به روش پلی¬ال بر پایه پلی¬استایرن و مقایسه آن با دو پایه مزوپور MCM-41 و FSM-16 در فرآیند اکسیداسیون فنول و تبدیل آن به آب و کربن دی اکسید می¬باشد. با ساختار هسته-پوسته فعالیت کاتالیستی تا حد زیادی حفظ می¬شود و در مصرف فلزات گران¬قیمت تا حد زیادی صرفه-جویی می¬گردد. نمونه¬های تهیه شده با استفاده از آنالیزهای UV-Vis، FTIR، SEM، BET و TOC مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که حداکثر بازده حذف بعد از 120 دقیقه برای سه کاتالیست Cu@Pd/PS، Cu@Pd/MCM-41 و Cu@Pd/FSM-16 در غلظت 50 میلی¬گرم بر لیتر به ترتیب 9/88، 86/82 و 7/80 درصد و در غلظت 40 میلی¬گرم بر لیتر بازده حذف 75/89، 82/85 و 6/81 درصد حاصل گردید و همچنین در غلظت 30 میلی¬گرم بر لیتر 77/90، 16/87 و 53/83 درصد به دست آمد. در نهایت بازدهی کاتالیست Cu@Pd/PS در فرآیند اکسیداسیون فنول طی سه مرحله اول ثابت ماند و 9/88 درصد می¬باشد و در مرحله چهارم بازدهی آن به 42/ 88 درصد کاهش یافت در حالی که دو کاتایست دیگر در هر مرحله روند کاهشی داشته¬اند.
Description: پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیست
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187212
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1901.pdf7.62 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.