جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187211
Title: تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، آهن و نیکل) در کبد و عضله ماهی زمین-کن دم‌نواری (Platycephalus indicus) صید شده از آب‌های خلیج فارس (منطقه صیادی بندر دیلم)
Authors: معصومه دشمن‌زیاری
Keywords: زمین‌کن‌دم‌نواری(Platycephalus indicus)، خلیج‌فارس، فلزات سنگین
Issue Date: 1394
Abstract: امروزه آلاینده ها از جمله فلزات سنگین مشکلات متعددی را برای اکوسیستم¬های آبی، آبزیان و انسان به وجود آورده¬اند. در همین راستا، تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر فصل، اندازه ماهی و نوع بافت هدف بر میزان تجمع فلزات سنگین آهن، کادمیوم و نیکل در بافت¬های عضله و کبد ماهی زمین¬کن¬دم¬نواری (Platycephalus indicus) در منطقه صیادی بندر دیلم انجام شد. تعداد 60 نمونه ماهی در طول چهار فصل (15 نمونه در هر فصل، از تابستان 1393 تا بهار 1394) تهیه و زمانی که به آزمایشگاه منتقل شدند مورد زیست سنجی قرار گرفتند. نمونه¬های تهیه شده از بافت کبد و عضله در آون خشک گردید و پس از پودر شده و از 10 میلی¬لیتر هیدروکلریک اسید و نیتریک اسید غلیظ به نسبت 3 به 1 جهت هضم خشک نمونه¬ها در اجاق هضم استفاده شد. آنالیز شیمیایی نمونه¬ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی صورت گرفت و جهت آنالیز آماری داده¬ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون T-test و آناليز واريانس يكطرفه جهت مقايسه¬ي تيمارها استفاده گردید و در صورت معنی¬دار بودن به كمك آزمون Tukey مقايسات چندگانه صورت گرفت. آزمون ها در محيط نرم افزار Spss 23.0 انجام شد (p<0.05). آنالیز داده ها نشان داد که میزان آهن در بافت عضله در فصل بهار به طور معناداری نسبت به میزان آهن عضله در فصل زمستان بیشتر بود. نتایج آنالیز برای سایر فلزات در فصول مختلف تفاوت معنی¬داری را نشان نداد. همچنین برسی آماری داده¬ها نشان داد بین طول کل و وزن این ماهی، با میزان تجمع فلز آهن رابطه مثبت و معنی¬دار وجود دارد به طوری که با افزایش طول کل و وزن ماهی میزان آهن در کبد افزایش یافت. میزان نیکل در بافت عضله نسبت به وزن ماهی نیز رابطه مثبت معنادار را نشان داد؛ سایر نتایج رابطه معناداری نداشتند. نتایج آماری در این تحقیق نشان داد که بین بافت-های عضله و کبد از نظر غلظت فلز اختلاف معنی¬دار وجود دارد، به طوری ¬که برای همه فلزات، غلظت در بافت کبد بالا¬تر از بافت عضله بود. بیشترین غلظت برای آهن عضله در فصل بهار (63/3±40/112) و کمترین غلظت برای کادمیوم (ND) مشاهده شد. ترتیب تجمع فلزات به صورت Fe>Ni>Cd مشاهده شد. همچنین در این تحقیق مقایسه غلظت فلزات آهن و نیکل و کادمیوم با استاندارد¬های جهانی (FDA، WHO و FAO) نشان داد که غلظت آهن و نیکل بالاتر از حد استاندارد و میزان کادمیوم پایین¬تر از حد استاندارد می¬باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187211
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Fisheries شیلات

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1900.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.