جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187210
Title: تعیین انرژی‌بر‌هم کنش بین‌دو‌اتم به روش تابع گرین
Authors: سجاد فلاحتی
Keywords: نیروی پاشندگی، نیروی وان در والسی، افت و خیز خلا، اثر استارک مربعی، حالت خلا، تابع بستگی میدان الکتریکی، قضیه اتلاف – افت و خیز، تابع گرین پتانسیل برداری، قطبش پذیری
Issue Date: 1397
Abstract: هدف از ارائه این پایان نامه، تعیین نیروی پاشندگی بین دو اتم یا دو مولکول خنثی است. نیروی پاشندگی، یکی از انواع نیرو های وان در والسی می باشد که در مکانیک کلاسیک قابل توجیه نیست و باید افت خیز میدان خلا، در نظر گرفته شود. با فرض اینکه اتم B توسط میدان خلا قطبیده میشود، میدان برایند در موضع اتم A ، حاصل جمع میدان خلا و میدان ناشی از دوقطبی نوسانی اتم B است، با استفاده از اثر استارک مربعی، عبارتی برای جابجایی انرژی حالت زمینه اتم A ، بر حسب میدان الکتریکی حالت خلا ارائه می شود. با در نطر گرفتن میدان ها به عنوان عملگر و گرفتن مقدار چشمداشتی در حالت خلا، تغییر انرژی حالت زمینه بر حسب تابع بستگی میدان الکتریکی خلا نوشته می شود و سپس با استفاده از قضیه اتلاف – افت و خیز و فرمول کوبو، به قسمت موهومی تابع گرین پتانسیل برداری ربط داده می شود. با محاسبه تابع گرین، عبارتی برای انرژی بر هم کنش بین دو اتم بر حسب قطبش پذیری و فاصله بین آن دو بدست آورده می شود. وضعیت های فواصل کوچک و بزرگ بررسی شده و سازگاری با کارهای پیشین نشان داده شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک اتمی- مولکولی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187210
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1899.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.