جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187206
Title: (Lates calcarifer)بررسی اثرات نفت خام ایران بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد بچه ماهیان باس آسیایی
Authors: شهربانو موسوی‌مطهر
Keywords: آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کبد، ریز هستک، سی باس آسیایی، نفت خام.
Issue Date: 1396
Abstract: در سال¬های اخیر، آلودگی نفتی به یک مسئله زیست محیطی جهانی در اکوسیستم اقیانوسی تبدیل شده و تا حد زیادی پرورش آبزی داخلی زیست‌بوم را به ویژه در کشورهای بومی که اقتصاد¬¬شان وابسته به صنعت نفت هستند، تهدید کرده است. بررسی تاثیرات آلودگی نفت خام روی پارامترهای آنتی‌اکسیدانی کبد و گلبول‌های قرمز خون بچه‌ماهیان باس آسیایی از اهداف این تحقیق بوده است. در کل 225 قطعه بچه ماهی باس آسیایی با میانگین وزنی 42/1± 22/7 گرم و میانگین طولی 47/3± 4/8 سانتی‌متر در 5 تیمار شاهد، پخش‌کننده شیمیایی به عنوان شاهد مثبت، بخش قابل حل نفت در آب، نفت خام پخش‌شده به روش مکانیکی و نفت خام پخششده به روش شیمیایی به روش استاتیک و در سه تکرار در زمان‌های 48 و 96 ساعت، 7 و 14 روز مواجهه با نفت خام و 14 روز دوره ریکاوری بعد از نفت عرضه شدند، در این زمان غذا دهی و تعویض آب قطع شد. بررسی آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز تیمارهای آلوده در زمان‌های در معرض قرار گرفتن با نفت و زمان ریکاوری بعد از آن افزایش معنی‌داری را نشان داد (P ≤ 0)، نتایج آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز هیچ تفاوت معنی‌داری را با گروه شاهد نشان ندادند (P ≥ 0)، آنزیم کاتالاز بعد از 96 ساعت و 14 روز تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد نشان داد (P ≤ 0)، بررسی آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز تیمارهای آلوده بعد از 96 ساعت و 14روز مواجهه با آلودگی نفتی و همچنین دوره ریکاوری تفاوت معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان داد (P ≤ 0). تفاوت معنی‌دار آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز پس از 96 ساعت، 7 و 14 روز در تیمارهای آلوده به نفت نسبت به گروه شاهد مشخص شد (P ≤ 0)، تفاوت معنی‌دار سطوح لیپید پراکسیداسیون تیمارهای آلوده در زمان‌های در معرض گذاری و دوره آداپتاسیون مشاهده شد (P ≤ 0). بررسی ناهنجاری ریزهستک گلبول‌های قرمز خون تنها بعد از 7 روز تفاوت معنی‌داری را نسبت به گروه شاهد نشان داد (P ≤ 0)، در زمان آداپتاسیون تفاوت قابل توجهی بین تیمارهای آلوده و تیمار شاهد مشاهده نشده است (P ≥ 0). به طور کلی سیستم آنتی‌اکسیدانی تیمارهای نفت پخش شده به روش مکانیکی، شیمیایی و نفت محلول در آب دستخوش تغییر شده همچنین تغییرات شکل ظاهری در بچه ماهیان این تیمارها ایجاد گردید.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187206
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Fisheries شیلات

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1894.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.