جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187204
Title: تحلیل حرکات هیو، پیچ و رول یک شناور کانتینربر در امواج دریای خلیج فارس
Authors: محمد مختار‌ی‌دزکی
Keywords: دریامانی، دینامیک سیالات محاسباتی، سرعت پایین، مقاومت اضافی
Issue Date: 1397
Abstract: دریامانی علم بررسی حرکات شناور در دریا و همچنین تعیین محدوده عملکرد شناور در دریا برای انجام موفق و ایمن ماموریت است. از طرفی دریامانی در واقع محدوده حرکات کشتی را بررسی می کند. تحلیل حرکات هیدردینامیکی درک رفتار یک کشتی در مسیر دریایی واقعی اهمیت زیادی در مشخص¬سازی عملکرد آن دارد. شرایط خشن دریا موجب حرکات شدید در کشتی شده و این بر مقاومت کشتی تأثیر می¬گذارد. افزایش مقاومت حاصل می¬تواند کارایی را تهدید نموده و مصرف سوخت را افزایش دهد. حرکات کشتی و رفتار دریامانایی برای امنیت خدمه، کشتی و محموله، اهمیت بسیار زیادی دارد. در این پژوهش از مدل شناور KRISO (KCS) که توسط انستیو تحقیقات مهندسی دریا و دریانوردی کره (MOERI کنونی) ساخته شده است با نسبت تشابه ابعادی 36/1 استفاده گردیده است.، به منظور حل عددی از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی STAR CCM + استفاده گردیده همچنین جریان اطراف شناور با مدل آشفتگی k-ε و روش متوسط زمانی ناویر استوکس به صورت ناپایا شبیه سازی شده است. شناور ابتدا در شرایط آب آرام مورد تحلیل قرار گرفت تا مقاومت را هم برای سرعت طراحی و هم سرعت پایین در آب آرام به دست آورده شود. سپس این مدل در مسیر دریایی اجرا شد تا امکان مشاهده¬ی حرکات کشتی و محاسبه¬ی مقاومت افزوده¬ی ناشی از امواج را فراهم آورد. همچنین در گام¬های بعدی به بررسی پارامتر¬های مختلف نظیر عدد فرود،طول موج، پریود موج و همچنین زاویه برخود موج به مدل و میزان تاثیر آن¬ها بر رفتار دینامیکی و مقاومت افزوده مدل پرداخته شد. در گام اول ابتدا تاثیر روش سرعت پایین بر شناور اعمال گردید که مشخص شد این روش تا میزان 65 درصد می¬تواند بر توان موثر شناور اثر گذار باشد که این میزان کاهش علاوه بر کاهش مصرف سوخت و هزینه دریانوردی می¬تواند کاهش آلایندگی محیط زیست را نیز در پی داشته باشد. در گام دوم به تحلیل شناور در اعداد فرود مختلف پرداخته شد و حرکات دینامیکی و همچنین مقاومت افزوده¬ی شناور ناشی از امواج مورد بررسی قرار گرفت. با تحلیل شناور در اعداد فرود مختلف مشخص گردید که با افزایش عدد فرود مقاومت افزوده نیز به صورت زیادی افزایش پیدا می کند. به طور مثال با افزایش عدد فرود از 0.17 به 0.28 میزان مقاومت افزوده تقریبا 120 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در گام آخر به تحلیل حرکات دینامیکی و مقاومت افزوده شناور در زوایای مختلف برخورد موج به شناور پرداخته شد و مشخص گردید که بیشترین میزان مقاومت افزوده در حالت برخورد موج از رو به رو می¬باشد و میزان مقاومت افزوده در زاویه نود درجه تقریبا برابر باصفر می¬باشد.در زوایای بیشتر از نود در درجه این مقدار منفی شده و بیانگر این است که موجب کمک به حرکت شناور می¬گردد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری کشتی گرایش هیدرودینامیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187204
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Naval Engineering مهندسی کشتی‌سازی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1891.pdf5.01 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.