جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187203
Title: تاثیر استفاده از جلبک‌های¬ دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم و گراسیلاریا کورتیکاتا بر ویژگی‌های نشاءهای گوجه فرنگی، خیار، فلفل دلمه و بادمجان
Authors: مسعود فرامرزی
Keywords: ارتفاع دانهال، بستر کشت، پرولین، کلروفیل، عناصر غذایی
Issue Date: 1397
Abstract: به منظور بررسی تاثیر دو نوع جلبک دریایی ماکروسکوپی موجود در سواحل خلیج فارس استان بوشهر، به عنوان بخشی از بستر کشت بر برخی صفات کمی وکیفی نشاءهای گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه، خیار و بادمجان، شش آزمایش جداگانه در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی با نه تیمار مختلف و چهار تکرار در سال 1396 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل یک بستر کشت شاهد (کوکوپیت و پرلایت با نسبت حجمی مساوی) و دو نوع جلبک دریایی“Sargassum angustifolium” و “Gracilaria corticata” بود که هر کدام از جلبک‌ها در چهار سطح 0، 10%، 20%، 30% و40% به بستر کشت اضافه شدند. نتایج نشان داد که تاثیر سطوح مختلف جلبک‌ها بر تندش بذور، ارتفاع، وزن تر و خشک نشاءها، شاخص کلروفیل، محتوای کلروفیل¬های a و b، پتاسیم، فسفر، کلسیم، منیزیم، سدیم و پرولین اندام هوایی تمام گیاهان مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار شد، به استثنای تعداد تندش بذر‌های گوجه‌فرنگی که تنها در سطح پنچ درصد معنی‌دار گردید. بذور گوجه‌فرنگی در تیمار دارای 40 درصد سارگاسوم و بادمجان درتیمارهای حاوی 30 و 40 درصد سارگاسوم ، هیچگونه تندشی نداشتند. تیمارهای حاوی جلبک گراسیلاریا نسبت به تیمارهای حاوی سارگاسوم و شاهد، افزایش معنی¬داری در صفت‌های ارتفاع دانهال‌ها، وزن تر، محتوای کلروفیلa، کلروفیلb، سدیم، منیزیم و فسفر در همه گیاهان، و مقدار پرولین در خیار، و محتوای کلسیم در بادمجان، فلفل دلمه و خیار نشان داد. در شاخص کلروفیل، تیمارهای حاوی 40درصد گراسیلاریا در تمام گیاهان برتر از سایر تیمارها بود. تیمارهای سارگاسوم در بادمجان، و گراسلاریا در فلفل دلمه باعث افزایش معنی دار پتاسیم شدند. با توجه به نتایج این تحقیق می¬توان بیان کرد که کاربرد جلبک گراسیلارا به عنوان بخشی از بستر کشت می¬¬تواند باعث افزایش معنی¬دار برخی از صفات رویشی، بیوشیمیایی و محتوای عناصر غذایی در نشاءهای گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه، خیار و بادمجان گردد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187203
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1882.pdf2.38 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.