جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187201
Title: تأثیر تیمارهای برهموم و میکروجلبک کلرلا ولگاریس بر افزایش عمر انبارداری میوه خرما ( phoenix dactylifera )
Authors: عبدالحسین قاسمی
Keywords: انبارداری، بره موم، خرما، عصاره جلبک
Issue Date: 1397
Abstract: نامناسب بودن شرایط نگهداری و نوع بستهبندی خرما از مهمترین مشکلات صنعت خرما است . این تحقیق با دو رقم خرما در مرحله رطب شامل ارقام خاصویی و کبکاب به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل میکرو جلبک با نام علمی chlorella vulgaris در سه سطح ،22 25 و 755 درصد و بره موم در سه سطح ،75 25 و 95 درصد بودند. صفات مورد اندازهگیری میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH عصاره میوه، میزان قند احیاء کننده، درصد وزن خشک و میزان رطوبت میوه، در ابتدا قبل از تیمار برای هر دو رقم مورد آزمایش اندازه گیری شد و سپس هر 95 روز یک بار صفات فوق و همچنین میزان پوسیدگی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده اثر جلبک و ماههای مختلف نمونهبرداری برای همه صفات در سطح یک درصد معنیدار شد. برای خرماهای مختلف صفات اسیدیته قابل تیتراسیون و وزن کل تفاوتی نداشتند و قند احیا در سطح پنج درصد و بقیه صفات در سطح یک درصد معنیدار شد. سطوح مختلف بره موم و ماههای مختلف نمونهبرداری بر روی همه صفات در سطح یک درصد و درصد وزن خشک در ماههای مختلف در سطح پنج درصد معنیدار شد. در ارقام مختلف خرما میزان pH معنیدار نشد اما میزان مواد جامد، اسیدیته، قند احیا و درصد وزن خشک در سطح پنج درصد و درصد پوسیدگی میوه و وزن کل در سطح یک درصد معنیدار شد. به طور کلی اثر میکروجلبک کلرلا ولگاریس در غلظت 22 % نسبت به سایر غلظتها بیشترین تأثیر و تیمار غلظت 95 % برهموم اثرات مثبت بیشتری بر اکثر صفات داشته است در مورد اثر زمان نیز آثار مثبت هر دو تیمار )میکروجلبک کلرلا ولگاریس و عصاره اتانولی برهموم( تا ماه دوم پایدار بوده و بعد از آن از تاثیرگذاری آنها کاسته شده
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187201
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1889.pdf2.94 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.