جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187200
Title: در تبدیل متانول به پروپیلن HZSM-5 بررسی اثر میزان کلسیم بر عملکرد نانوکاتالیست
Authors: محمد قائدی
Keywords: کلسیم ،نانو ،HZSM-5 ،متانول، پروپیلن، کاتالیست
Issue Date: 1397
Abstract: در این تحقیق نانوکاتالیست HZSM-5 و همچنین نانوکاتالیست Ca-HZSM-5 با نسبت¬های Ca/Al=9، Ca/Al=27 و Ca/Al=54 به روش هیدروترمال تحت شرایط رفلاکس سنتز شده است. متوسط ابعاد نانوکاتالیست سنتز شده بین 150 تا 200 نانومتر می¬باشد. آزمون رآکتوری هر یک از کاتالیست¬ها، در دماهای 390، 440 و 490 درجه سانتی¬گراد با سرعت فضایی h-15/5 و همچنین در دمای 490 درجه سانتی¬گراد با سرعت فضاییh-15/3 تحت شرایط اتمسفریک و با خوراک متانول انجام شده است. همچنین برای تعیین مشخصات کاتالیست¬ها از روش¬های همدمای جذب و دفع N_2، XRD، FT-IR، SEM و EDX استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که سطح ویژه کاتالیست¬ نیز با اضافه شدن درصد فلز، کاهش می¬یابد. با بررسی درصد تبدیل هر یک از کاتالیست¬ها مشخص شد که با افزایش دمای واکنش تا 490 درجه سانتی¬گراد و با سرعت فضایی h-15/5، تبدیل متانول و همچنین گزینش¬پذیری پروپیلن افزایش می¬یابد. از نظر کلی می¬توان کاتالیست Ca-HZSM-5(Ca/Al=27) را بهترین کاتالیست به دلیل بالاترین درصد گزینش¬پذیری پروپیلن در مقایسه با سایر کاتالیست¬ها و همچنین کک گرفتگی کمتر نسبت به کاتالیست پایه دانست.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187200
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1888.pdf6.02 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.