جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187199
Title: بررسی آیرونی در آثار اکبر صحرایی و داود امیریان
Authors: مونس عبدی‌زاده
Keywords: طنز،آیرونی،داوود امیریان،اکبر صحرایی
Issue Date: 1397
Abstract: طنز یکی از گونه‌های مهم ادبی است که به روشهای مختلفی ایجاد می شود و آیرونی از مهمترین تکنیک‌های طنز است. در این تحقیق، آیرونی در آثار پساجنگ بررسی شده‌است. اکبر صحرایی و داود امیریان دو تن از طنزپردازان شاخص در ادبیات پساجنگ هستند که از تکنیک آیرونی به خوبی بهره برده‌اند. این پژوهش به روش تحلیلی- مقایسه‌ای و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه¬¬ای – اسنادی و اینترنت است. ابزار گردآوری فیش¬برداری از آثار مذکور و نیز نت¬ برداری از منابع، مقالات وکارهای تحقیقاتی که در زمینه¬ی ادبیات پسا جنگ صورت گرفته¬است. هدف این پژوهش شناخت و بررسی طنز در برخی از آثار داستانی دفاع مقدس، تطبیق معیارها و موازین آیرونی با آثار مورد مطالعه و همچنین تعیین حدود و ابعاد موفقیت دو نویسنده مورد مطالعه بر اساس مبنای نظری آیرونی است. در ادامه این پژوهش کلیات، معانی آیرونی و انواع آن در فصل نخست، تقسیم‌بندی آیرونی به دو دسته کلامی و بلاغی و نقش هر دو در فصل دوم، میزان استفاده از این دو نوع آیرونی در فصل نتیجه‌گیری اشاره شده‌است. در پایان اکبر صحرایی و داود امیریان به عنوان دو نویسنده طنزپرداز از مصادیق آیرونی کلامی و بلاغی به شیوه‌های گوناگون استفاده کرده‌اند. با بررسی انجام گرفته می‌توان نتایج را به دو تحلیل کمی و کیفی تقسیم کرد. در تحلیل کیفی آثار داود امیریان از زبان ساده‌تری نسبت به آثار اکبر صحرایی برخوردار است. در آیرونی کلامی «جابه‌جایی و مقایسه بین دو امر» و « بلاهت و تحامق» بیشترین استفاده و در آیرونی بلاغی «کنایه»، « تشبیه» و « تهکم و طعنه» بیشترین نقش را در آیرونی بلاغی دارند. داود امیریان از کنایه‌های کوچه و بازار بیشترین استفاده را کرده‌است. داود امیریان در بکارگیری ابهام از اکبر صحرایی پیشی گرفته‌است و با بهره‌گیری از صحنه‌های مبهم طنزآمیز خواننده را بیشتر با خود درگیر کرده و به تفکر وا می‌دارد. همچنین در استفاده از سایر آرایه‌های ادبی تفاوت چشمگیری وجود ندارد.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی،گرایش ادبیات پایداری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187199
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Persian Language & Literature زبان و ادبیات فارسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1887.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.