جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187197
Title: طراحی و ارزیابی الگویی برای تبیین بدگویی از برند
Authors: سلیمه افراخته
Keywords: بدگویی از برند، تنفر از برند، تحریم برند، خشونت علیه برند، رفتارهای منفی مصرفکننده، داده بنیاد
Issue Date: 1396
Abstract: زمینه: امروزه با رشد فنّاوری رفتارهای منفی نسبت به برندها افزایش‌یافته است و برای سازمان‌ها خطرات جدی به همراه آورده است. رفتارهای منفی نسبت به برند خصوصاً اقدامات بدگویانه شرکت‌ها را با بحران¬های جدی روبرو کرده است و سبب شده تا سازمان‌ها احساس خطر کنند. هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی و ارزیابی الگویی برای تبیین بدگویی از برند شرکت‌ها و سازمان‌ها تنظیم‌شده است و سؤال اصلی این پژوهش پی بردن به سازه¬های تشکیل¬دهنده این رفتارها می¬باشد و نیز به دنبال یافتن علل و عوامل و انگیزه¬های این اقدامات می¬باشد. روش‏شناسی: این پژوهش در دو بخش کمی و کیفی انجام‌شده است که بخش کیفی پژوهش با روش داده بنیاد انجام گرفت و داده¬ها از طریق انجام مصاحبه¬های عمیق با افراد آگاهی که سابقه رفتار بدگویی را داشته¬اند، جمع‌آوری‌شده است. با استفاده از روش کدگذاری داده¬های حاصل از مصاحبه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. در بخش کمی پژوهش از روش پیمایش استفاده‌شده است. تعداد افراد مشارکت¬کننده در بخش کمی 432 نفر می¬باشند. داده¬ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری‌شده و در انتها با استفاده از نرم¬افزار SPSS و SMART PLS، داده¬ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته¬ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می¬دهد که مدل ارائه‌شده به¬خوبی می‌تواند رفتار بدگویی را تبیین و تفسیر نماید. مدل ارائه‌شده فرایند رخداد این رفتار را نشان می¬دهد و به معرفی انگیزه‌ها، عوامل محوری این رفتار، راهبردها، بسترها و عوامل مداخله¬گر در این فرایند می¬پردازد. در بخش کمی ده فرضیه ارائه شد. نتایج نشان ¬داد، اثر مستقیم عملکرد ادراک¬شده بر بدگویی از برند رد شده، اما اثر غیرمستقیم عملکرد ادراک¬شده و اثر مستقیم و غیرمستقیم ارزش ادراک‌شده از طریق نگرش بر بدگویی اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین عواملی نظیر رسانه و مقبولیت اجتماعی بر بدگویی از برند اثر تعدیل¬گری مثبت دارند و اثر محیط رقابتی و تصویر برند از نگاه دیگران معکوس بوده و شهرت برند و ثبات هیجانی در این فرایند بی‌تأثیرند.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187197
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1885.pdf5.72 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.