جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187195
Title: اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر سرگردانی ذهنی، خودکارآمدی تحصیلی، کمرویی و اضطراب سخنرانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی
Authors: صادق حکمتیان‌فرد
Keywords: حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد، سرگردانی ذهنی، خودکارآمدی تحصیلی، کمرویی، اضطراب سخنرانی، اضطراب اجتماعی
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: اضطراب اجتماعی یکی از اختلالات اضطرابی است و از شایع ترین اختلالات دوران نوجوانی و جوانی است که توجه روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان بالینی را به خود جلب کرده است. در زمینه درمان این اختلال هم روان¬درمانی و هم دارو درمانی کاربرد دارند. حساسیت¬زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد به عنوان یک درمان مستقل و مکمل در درمان اختلال اضطراب اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین شواهدی از اثر بخش بودن این روش درمانی در پیشینه¬های پژوهشی مختلف وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر اندازه گیری میزان اثربخشی درمان حساسیت¬زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد برسرگردانی ذهنی، خودکارآمدی تحصیلی، کمرویی و اضطراب سخنرانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه تحقیق شامل 30 دانشجو بود که از بین 500 دانشجو از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس تشخیص اضطراب اجتماعی داده شدند و تحت درمان قرار گرفتند. اعضای نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به تصادف در دو گروه شامل گروه تحت درمان با EMDR (گروه آزمایشی) و گروه بدون درمان (کنترل) جای گرفتند. متغیر مستقل مداخله درمانی با درمان با EMDR بود. گروه کنترل هیچ مداخله¬ای را دریافت نکرد. قبل و بعد از اجرای EMDR پرسشنامه¬های سرگردانی ذهنی، خودکارآمدی تحصیلی، کمرویی، اضطراب سخنرانی و اضطراب اجتماعی بر روی دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد. در راستای تایید احتمال اثربخشی روش درمانی EMDR بر سرگرداني ذهني، خودکارآمدی تحصيلي، کمرويي و اضطراب سخنراني دانشجويان دارای اضطراب اجتماعي پنج فرضیه مطرح گردید. داده¬های به دست آمده با تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته¬ها: تحلیل داده¬ها نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون تعدیل شده گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. به نحوی که آموزش حساسیت¬زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد باعث کاهش کمرویی، اضطراب سخنرانی، اضطراب اجتماعی و سرگردانی ذهنی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می¬شود درمانگران و روانشناسان بالینی از روش حساسیت¬زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد برای بهبود کمرویی، اضطراب سخنرانی، خودکارآمدی تحصیلی و سرگردانی ذهنی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی استفاده کنند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187195
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1883.pdf6.44 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.