جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187189
Title: همه‌گیرشناسی اختلال بدریخت انگاری بدن در بین نوجوانان و بررسی کارکردهای شناختی آن‌ها
Authors: لیلا کامران
Keywords: بدریخت انگاری بدن ، کارکردهای اجرایی، توجه، حل مسئله، ویسکانسین
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: اختلال بدریخت انگاری بدن اختلالی است که مهم‌ترین تظاهر آن اشتغال ذهنی مفرط به وجود نقصی خیالی یا بزرگ‌نمایی‌شده در ظاهر است. هدف: پژوهش حاضر با هدف همه گیرشناسی اختلال بدریخت انگاری بدن در بین نوجوانان و تعیین رابطه آن با کارکردهای شناختی انجام شده است. روش‏شناسی: حجم نمونه جهت شیوع شناسی 500 نفر بود که در محدوده سنی 18-13 سال قرار داشتند و به شیوه¬ی نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب شدند. در این بین با استفاده از پرسشنامه بدریخت انگاری بدن 50 فرد دارای اختلال ( 32/5=σ ، 89/5=μ) و 50 فرد به عنوان گروه مقایسه ( 13/1=σ ، 10/16=μ) جهت مقایسه¬ی کارکردهای اجرایی انتخاب شدند. به منظور سنجش تغییر آمایه از نرم افزار ویسکانسین، سنجش بازداری استروپ، حل مسئله برج لندن و جست و جوی دیداری – فضایی از آزمون TMT استفاده شد. روش پژوهش حاضر جهت بررسی همه گیر شناسی زمینه یابی از نوع مقطعی است. همچنین از روش علی- مقایسه ای جهت مقایسه ی کارکردهای شناختی استفاده شده است. یافته‏ها: نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین دو گروه بیماران دارای اختلال بدریخت انگاری بدن و افراد سالم از نظر تغییر آمایه، بازداری، جست و جوی دیداری فضایی (توجه) تفاوت معنی داری وجود دارد، اما در حل مسئله این تفاوت به چشم نمی¬خورد. نتیجه‏گیری: این تحقیق نشان داد که کارکردهای اجرایی افراد دارای اختلال بدریخت انگاری بدن دارای نقایص قابل توجهی است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187189
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1870.pdf2.99 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.