جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187181
Title: بررسی رشدی هیجانات خودآگاه شرم و احساس گناه در کودکان دبستانی: نقش ابعاد فرزند پروری والدین، خودپنداره و خلق و خوی کودک
Authors: مرضیه صالحی‌فر
Keywords: هیجان خودآگاه، شرم، احساس گناه، خلق و خوی، خودپنداره، فرزند پروری
Issue Date: 1396
Abstract: زمینه: هیجان‌های خودآگاه نقشي مهمی در سلامت و سازگاری کودکان دارند. هیجان‌های خودآگاه به‌وسیله‌ی تأمل در خود و خودارزیابی برانگیخته می¬شوند. بررسی تاریخچه¬ی مطالعه¬ی هیجان‌ها مبین تعامل عوامل زیستی، شناختی، اجتماعی و فرهنگی در بروز هیجان‌ها و لزوم توجه به دامنه¬ی وسیعی از سطوح تحلیل در تبیین پدیده¬های هیجانی است. شرم و گناه از جمله هیجان‌های خود¬آگاه هستند که لازم است از اوایل کودکی مورد توجه و بررسی قرار گیرند. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رشدی هیجانات خودآگاه شرم و احساس گناه و نقش ابعاد فرزند پروری، خودپنداره و خلق‌وخوی کودک است. روش¬شناسی: جامعه¬ی آماری تحقیق، کلیه¬ی دانش¬آموزان پایه¬های سوم، چهارم، پنجم و ششم مقطع ابتدایی شهرستان جم و یکی از والدینشان می¬باشند. به روش نمونه‌گیری خوشه¬ای تصادفی از هر مقطع 50 نفر که در مجموع 200 نفر دانش‌آموز و والدین آن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. والد مقیاس خلق‌وخوی مالهوترا و پرسشنامه فرزند پروری آلاباما و دانش‌آموزان آزمون هیجان خودآگاه-نسخه کودک و مقیاس خودپنداره پیرز-هریس تکمیل نمودند. برای آزمودن فرضیه¬ها نیز از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته¬ها: نتایج نشان داد متغیر¬های فرزندپروری، خودپنداره و خلق‌وخو پیش‌بین‌های معنی‌داری برای هیجانات خودآگاه شرم و احساس گناه بودند و همچنین الگوی روابط، برحسب سن کودکان متفاوت بود.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187181
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1873.pdf4.4 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.