جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187173
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorمنیژه بحرینی‌زاد-
dc.contributor.advisorمجید اسماعیل‌پور-
dc.contributor.authorعصمت احمدی-
dc.date.accessioned2019-04-15T08:58:15Z-
dc.date.available2019-04-15T08:58:15Z-
dc.date.issued1396en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187173-
dc.descriptionپایان‌‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابیen_US
dc.description.abstractزمینه: شرکت‏ها در عصر همگرایی کیفی محصولات، ناگزیر از متمایزسازی هستند. بسته‏بندی به عنوان ابزاری متمایزکننده می‏تواند در این زمینه راه‏گشا باشد. یکی از شیوه‏های ایجاد تمایز توسط بسته‏بندی، وجود جنبه‏های زیبایی بخش در بسته‏بندی است. یک بسته‏بندی زیبا و نوآورانه، می‏تواند حتی ادراکات مصرف‏کنندگان را نسبت به محصول تغییر دهد و باعث ترغیب مصرف‏کننده شده و یک موقعیت خرید در بازار ایجاد کند. اهمیت بسته‏بندی تا بدان جاست که حتی کیفیت و محتوای بعضی از مواد را تحت تاثیر قرار می‏دهد. بسیاری ازمصرف‏کنند‏گان بخشی ازکیفیت را به بسته‏بندی آن نسبت می‏دهند. بسته‏بندی می‏تواند ارتباط مؤثری با خریداران ایجاد کند و زمینه جلب نظر مشتریان را فراهم کند. هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر سنجش تأثیر زیباشناختی بسته‏بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید با نقش تعدیل‏گر نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف‏کننده می‏باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش‏های کاربردی و از دیدگاه جمع‏آوری داده‏ها، توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه‏ی آماری پژوهش را مصرف‏کنندگان خشکبار در شهرهای بوشهر، شیراز، اصفهان، تهران و بندرعباس تشکیل می‏دهند. شیوه نمونه‏گیری غیرتصادفی دردسترس آنلاین و حضوری استفاده شد. ابزار گردآوری داده‏ها‏ی اولیه، پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوای صوری و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در این پژوهش تعداد 462 پرسشنامه در بین نمونه‏ها‏ی انتخابی توزیع و گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده از مدل معادلات ساختاری(حداقل مربعات جزئی) به کمک نرم‏افزارهای LISREL و SmartPLS استفاده شد. یافته‏ها و نتیجه‏گیری: یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که زیباشناختی بسته‏بندی بر کیفیت ادراک شده محصول و کیفیت ادراک شده محصول هم بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما‏، زیباشناختی بسته‏بندی بر قصد خرید مصرف‎‏کننده تأثیر معناداری ندارد. یافته‏های پژوهش حاکی از عدم نقش تعدیل‏گری نوگرایی مصرف ‏کننده و نگرانی زیست محیطی مصرف‏کنند‏ه در رابطه زیباشناختی بسته‏بندی بر کیفیت ادراک شده محصول است. همچنین نقش تعدیل‏گری نوگرایی مصرف‏کننده در رابطه کیفیت ادراک شده بر قصد خرید مورد تأیید قرار گرفت، ولی نقش تعدیل‏گری نگرانی زیست محیطی مصرف‏کننده در رابطه کیفیت ادراک شده بر قصد خرید مورد تأیید قرار نگرفت، و در نهایت نقش تعدیل‏گری نوگرایی مصرف‏کننده در رابطه زیباشناختی بسته‏بندی بر قصد خرید مورد تأیید قرار نگرفت. اما، نقش تعدیل‏گری نگرانی زیست محیطی مصرف‏‏کننده در رابطه زیباشناختی بسته‏بندی بر قصد خرید مورد تأیید قرار گرفت.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ1864en_US
dc.subjectبسته‏بندی، زیباشناختی بسته‏ بندی، کیفیت ادراک شده محصول، قصد خرید، نگرانی زیست محیطی مصرف‏ کننده، نوگرایی مصرف‏ کنندهen_US
dc.titleسنجش تأثیر زیباشناختی بسته‏ بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید: نقش تعدیلگر نوگرایی مصرف‏ کننده و نگرانی زیست محیطی مصرف‏ کننده-
dc.typeپایان نامه فارسیen_US
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1864.pdf5.88 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.