جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187170
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorمحمد هدایت-
dc.contributor.advisorساسان راستگو-
dc.contributor.authorفاطمه اسدی-
dc.date.accessioned2019-04-13T08:31:23Z-
dc.date.available2019-04-13T08:31:23Z-
dc.date.issued1392en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187170-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوهen_US
dc.description.abstractلیموی¬آب شیراز از خانواده سدابیان و جنس سیتروس می¬باشد. بومی گرمسیر است، اما به طور معمول در نواحی نیمه¬گرمسیر با آب وهوای گرم و مرطوب کشت و کار می¬شود. شوری یکی از مشکلاتی است که کشاورزی را در بسیاری از نقاط جهان به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک تهدید می¬کند. به دلیل این¬که گیاهان نمی¬توانند از شرایط تنش¬زای محیط دور شوند، باید راهکار¬هایی جهت سازش آن¬ها با شرایط محیط اتخاذ شود. در این پژوهش اثر احتمالی پوترسین بر کاهش اثرات شوری بر دانهال¬های یک¬ساله لیموی¬آب شیراز، مورد بررسی قرار گرفت. دانهال¬ها تحت سطوح مختلف شوری (صفر، 15، 30 و 60 میلی¬مولار) کلرید سدیم همراه با دو نوع کاربرد برگی و خاکی غلظت¬های صفر، 1 و 2 میلی¬مولار پوترسین به مدت 75 روز قرار گرفتند. پس از پایان مدت آزمایش، صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و نیز ترکیب شیمیایی دانهال¬ها اندازه-گیری شد. شوری باعث کاهش معنی¬دار تعداد شاخساره نو¬رسته و وزن تر شاخساره در سطح احتمال 1 درصد و کاهش معنی¬دار ارتفاع دانهال، طول رشد جدید و وزن خشک ریشه در سطح احتمال 5 درصد شد. اما صفات وزن خشک شاخساره و وزن تر ریشه تحت تأثیر شوری قرار نگرفتند. اثر مستقل پوترسین تنها بر صفت تعداد شاخساره در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار بود. اثرات متقابل پوترسین و نوع کاربرد آن بر صفات وزن تر و خشک ریشه در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار شد. تنها صفت وزن خشک ریشه تحت تأثیر هر سه عامل آزمایشی (شوری، پوترسین و نوع کاربرد آن) در سطح احتمال 5 درصد معنی¬دار شد. نتایج نشان داد که اثرات مستقل و متقابل تیمار¬های شوری، پوترسین و نحوه کاربرد پوترسین، بر سدیم شاخساره و ریشه، پتاسیم شاخساره و ریشه و کلر شاخساره و ریشه¬ی دانهال¬های لیموی¬آب شیراز در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار بود. شوری باعث افزایش غلظت سدیم، کلر و نسبت Na/K و کاهش غلظت پتاسیم شاخساره و ریشه دانهال¬ها شد. اما بالاترین غلظت پوترسین، به طور معنی¬داری میزان سدیم و کلر و Na/K را در شاخساره و ریشه دانهال، کاهش و سبب افزایش غلظت پتاسیم شاخساره و ریشه شد. کمترین غلظت سدیم و کلر شاخساره با کاربرد خاکی پوترسین و کمترین غلظت این عناصر در ریشه دانهال¬ها، با کاربرد محلول¬پاشی پوترسین حاصل شد. محلول¬پاشی پوترسین سبب کمترین نسبت Na/Kدر شاخساره و ریشه دانهال¬ها شد. بیشترین غلظت پتاسیم در شاخساره و ریشه گیاهان، به ترتیب با کاربرد برگی و خاکی پوترسین مشاهده شد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS انجام شد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ1861en_US
dc.subjectدانهال‌های لیموی آب ، پوترسین، کلرید سدیمen_US
dc.titleبررسی اثر شوری کلرید سدیم و پوترسین بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال‌های لیموی آب شیراز-
dc.typeپایان نامه فارسیen_US
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1861.pdf5.77 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.