آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری و شناسایی تاثیر آن بر درگیری برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد 2

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
بررسی عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری و شناسایی تاثیر آن بر درگیری برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد 0 0 0 0 0 0 2

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Fremont 2