جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187169
Title: بررسی عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری و شناسایی تاثیر آن بر درگیری برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد
Authors: سیده‌هاجر حسینی
Keywords: تجربه آنلاین مشتری، قصد خرید مجدد، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، درگیری برند
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: این پژوهش در زمینه تجربه آنلاین مشتری در فروشگاه های اینترنتی انجام شده است. تجربه مشتری جنبه مهمی برای دستیابی به موفقیت در فروشگاه های اینترنتی است. ارائه تجربه به یاد ماندنی به مشتریان برای بقاء و بدست آوردن مزیت رقابتی بسیار مهم است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری و بررسی تاثیر تجربه مشتریان بر درگیری برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد است. روش‏ شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی، از منظر جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی و از حیث روش، از نوع کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش، خریدکنندگان و بازدیدکنندگان فروشگاه های اینترنتی می باشند. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. تعداد 385 پرسشنامه بصورت حضوری و آنلاین توزیع شد و تجزیه و تحلیل داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارهای Smart PLS و SPSS صورت گرفت. یافته ‏ها و نتیجه‏گیری: یافته های پژوهش نشان داد که از بین عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری، تاثیر مزایای ادراک شده، ارتباط و سفارشی سازی بر تجربه آنلاین مشتری مورد تایید قرار گرفت اما تاثیر سهولت استفاده، زیبایی شناسی و لذت ادراک شده بر تجربه آنلاین مشتری معنادار نبوده و مورد تایید قرار نگرفت. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که از بین این عوامل، مزایای ادراک شده بیشترین تاثیر و سهولت استفاده کمترین تاثیر را بر تجربه آنلاین مشتری دارد. از دیگر یافته های پژوهش، تایید تاثیر تجربه آنلاین مشتری بر درگیری برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد است. نوآوری پژوهش حاضر، بررسی تجربه آنلاین مشتری در چارچوب ارائه شده برای فروشگاه های اینترنتی می باشد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187169
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1860.pdf3.53 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.