جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187166
Title: بررسی ویژگی¬های زبانی و ادبی جنگنامه کشم و جرون نامه
Authors: عبداله بجلی
Keywords: حماسه، ویژگی های زبانی و ادبی، قدری، جنگنامه‌کشم ، جرون نامه
Issue Date: 1397
Abstract: جنگنامه کشم و جرون¬نامه از حماسه¬های تاریخی عهد صفوی و منسوب به « قدری»یکی از شاعران این دوره است که درشرح مبارزات مردم ایران در برابر سپاهیان پرتغالی و بیرون راندن آنها از جزیره قشم و هرمزسروده شده است. هدف ازاجرای این پژوهش بررسی ویژگی¬های زبانی و ادبی جنگنامه کشم و جرون‌نامه در سه سطح موسیقایی شامل موسیقی بیرونی (وزن)، موسیقی‌کناری(قافیه و ردیف)، موسیقی درونی(واج آرایی، سجع، جناس و...) و سطح واژگانی و نحوی شامل واژگان حماسی، افعال پیشوندی، تقدیم فعل و...بوده است. هم چنین در‌سطح بلاغی و ادبی شامل مبالغه، تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، براعت استهلال وتضاد می‌باشد. روش کار به صورت مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل متن بوده است. دراین پژوهش پس ازمعرفی مختصری از این دومنظومه حماسی، ویژگی¬های زبانی و ادبی در زبان حماسی توضیح داده شده و با بیان شاهد مثال¬هایی، میزان بهره¬مندی این دو اثرحماسی از عناصر زبانی و ادبی تبیین گردیده است.یافته¬های پژوهش، بیانگراین است که هرچند این دو منظومه از عناصر زبانی و ادبی به تقلید از شاهنامه برخوردارند اما جرون¬نامه به سبب استفاده بیشتر ازعناصربلاغی و ادبی‌، به¬کارگیری آرایه¬هایی چون براعت استهلال و هم چنین استفاده از اشعارغنایی و ساقی¬نامه‌ها ازجایگاه والاتری نسبت به کشم¬نامه برخورداراست.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187166
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Persian Language & Literature زبان و ادبیات فارسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1857.pdf2.16 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.