جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187166
Title: بررسی ویژگی‌های زبانی و ادبی جنگنامه کشم و جرون نامه
Authors: عبداله بجلی
Keywords: حماسه، ویژگی های زبانی و ادبی، قدری، جنگنامه‌کشم ، جرون نامه
Issue Date: 1397
Abstract: جنگنامه کشم و جرون‌نامه از حماسه‌های تاریخی عهد صفوی و منسوب به « قدری»یکی از شاعران این دوره است که درشرح مبارزات مردم ایران در برابر سپاهیان پرتغالی و بیرون راندن آنها از جزیره قشم و هرمزسروده شده است. هدف ازاجرای این پژوهش بررسی ویژگی‌های زبانی و ادبی جنگنامه کشم و جرون‌نامه در سه سطح موسیقایی شامل موسیقی بیرونی (وزن)، موسیقی‌کناری(قافیه و ردیف)، موسیقی درونی(واج آرایی، سجع، جناس و...) و سطح واژگانی و نحوی شامل واژگان حماسی، افعال پیشوندی، تقدیم فعل و...بوده است. هم چنین در‌سطح بلاغی و ادبی شامل مبالغه، تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، براعت استهلال وتضاد می‌باشد. روش کار به صورت مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل متن بوده است. دراین پژوهش پس ازمعرفی مختصری از این دومنظومه حماسی، ویژگی‌های زبانی و ادبی در زبان حماسی توضیح داده شده و با بیان شاهد مثال‌هایی، میزان بهره‌مندی این دو اثرحماسی از عناصر زبانی و ادبی تبیین گردیده است.یافته‌های پژوهش، بیانگراین است که هرچند این دو منظومه از عناصر زبانی و ادبی به تقلید از شاهنامه برخوردارند اما جرون‌نامه به سبب استفاده بیشتر ازعناصربلاغی و ادبی‌، به‌کارگیری آرایه‌هایی چون براعت استهلال و هم چنین استفاده از اشعارغنایی و ساقی‌نامه‌ها ازجایگاه والاتری نسبت به کشم‌نامه برخورداراست.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187166
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Persian Language & Literature زبان و ادبیات فارسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1857.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.