جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187162
Title: بهسازي لایه‌های ضخیم نرم رسی اشباع با استفاده از سیستم پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی کوتاه (RAPs)(مطالعه موردي در بندر بوشهر)
Authors: احسان ملک‌اهرمی
Keywords: پایه¬های سنگریزه¬ای کوبشی، پی سطحی، نشست، تحکیم شعاعی، ظرفیت باربری
Issue Date: 1395
Abstract: مزیت های فنی و اقتصادی پایه های سنگریزه ای کوبشی کوتاه در تقویت خاک های نرم موجب توسعه کاربرد آنها در مهندسی عمران شده است. وجود این مزیت ها انگیزه اصلی توسعه تحقیقات در این زمینه طی دو دهه اخیر بوده است. ساخت پایه های سنگریزه ای کوبشی کوتاه در زیر پی‌های سطحی باعث افزایش پارامترهاي مقاومتی، افزایش تنش‌های جانبی خاك محیطی دور پایه ها به علت کوبش مصالح شنی و افزایش نرخ تحکیم به علت نفوذپذیری بالاي این مصالح می‌شود. بنابراین، در خاک های رسی اشباع، استفاده از پایه های سنگریزه ای کوبشی می تواند گزینه مناسبی برای کاهش نشست های تحکیمی باشد. در این تحقیق، ساخت و ساز ساختمان های کوتاه قامت بر روی لایه های ضخیم نرم رسی اشباع و بهسازی خاک با استفاده از پایه های سنگریزه ای کوبشی به منظور کنترل نشست پی به صورت مطالعه موردی در سایت 530 هکتاری بندر بوشهر امکان سنجی شده است. بر این مبنا، تاثیر پارامتر های قطر، طول و فاصله بین پایه ها بر کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربری پی مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی های انجام شده شامل مدل سازی و انجام تحلیل های عددی با استفاده از نرم ‌افزار Plaxis 3D و مقایسه نتایج عددی با نتایج تحلیل های تئوری در یک پلاک شهری است. مشخصات فنی مورد استفاده در این تحلیل ها بر اساس نتایج بدست آمده از گزارش مطالعات ژئوتکنیک تهیه شده برای این پلاک شهری می باشند. در این مطالعه موردی، نتایج نشان می دهند که به ازای یک عرض ثابت پی گسترده، با افزایش طول و قطر پایه¬ ها و کاهش فاصله بین پایه ¬ها، مدول سختی و ظرفیت باربری بستر، افزایش و همچنین با توجه به میزان کاهش نشست پی از 30/17 سانتی متر در حالت بدون اجرای پایه ها به 20/7 سانتی متر در حالت اجرای پایه های 4 متری، می توان نشست را به میزان 40/58 درصد کاهش داد. همچنین در صورت بهسازی این نوع زمین با استفاده از پایه های سنگریزه ای کوبشی امکان ساخت ساختمان های حداکثر دو طبقه با عرض محدود وجود دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته عمران گرایش ژئوتکنیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187162
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1852.pdf4.73 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.