جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187161
Title: تعالی (پسا) استعمارگرا در رمان قلب تاریکی کنراد;Post)colonial Sublime in Conrad's Heart of Darkness
Authors: سیدمجید حسینی
Keywords: sublime, differend, discourse, Lyotard, Heart of Darkness;تعالی، افتراق، گفتمان، لیوتار، رمان قلب تاریکی
Issue Date: 1395
Abstract: تمایل مدرنیته برای ساخت یک جهان بهتر از طریق به اصطلاح تعالی خرد و اخلاق–میراثی که بخصوص از دوره روشنفکری به ارث رسیده است–همیشه علایم مطلوبی در دنیای واقعی به همراه نداشته است. در واقع مدرنیته نه تنها نتوانسته است به عنوان یک پروژه جامع تمدن ساز در عرصه جهانی عمل کند، بلکه مجبور بوده است برای تامین امیال مادی حامیان و برنامه ریزان اروپاییش حقوق هستی دیگر انسانها و جانداران را زیر پا گذارد. این پدیده ای است که می توان آن را به وضوح در پروژه استعمارگری دید. بر اساس تئوری "افتراق" لیوتار، مفهوم تعالی دیگر نه به معنای غربی آن یعنی اقتدار خردمندانه و اخلاقی، بلکه به معنای توانایی در "تصدیق" درماندگی و "سکوت" "قربانیانی" است که در ابراز و اثبات "ظلمهای" وارد شده به آنها توسط گفتمان غالب ناتوان هستند. اصول اخلاقی افتراق استدعای نه یک گفتمان واحد، بلکه در واقع بیشمار "گفتمانهای قیاس ناپذیر" را دارد. به عبارت دیگر، اصول اخلاقی افتراق می کوشد که از ادعاهای به یک اندازه مشروع گروههای ضعیف در مقابل ادعاهای به ظاهر مستحکم تر مطلقگرایان دفاع کند، و به این طریق ذات نسبی هر گفتمان (غالب) را نشان میدهد. رمان "قلب تاریکی" کنراد به خوبی اصول اخلاقی افتراق را در یک موقعیت استعمارگری به نمایش در می آورد. این رمان نه تنها خود تصدیقی بر ظلمهای استعمارگرایانه علیه مردمان و محیط زیست آفریقا محسوب میشود و این روحیه تصدیق گویی را نیز ترغیب می کند، بلکه می کوشد تا محدودیت های گفتمان استعمارگری غرب را به تصویر کشد.The modernist urge to fashion a better world through the so-called sublimity of the moral-rational man—a legacy, particularly, from the Enlightenment—has not always had desirable manifestations in the real world. In fact, far from being an all-encompassing civilizing program on the global scale, modernity had to overlook the ontological rights of other human and non-human beings of the planet for the sake of satisfying the material aspirations of its European proponents and organizers. This marks a phenomenon that can clearly find expression in the colonial project. Lyotard's theory of the "differend" enables us to see sublimity no longer in terms of Western rational-moral authority, but rather in the ability to "bear witness" to the miseries and "silence" of the "victims" that are unable to express and prove the "wrong(s)" done to them by the hegemonic "discourse." The Lyotardian ethics of the differend is a plea for not one single discourse but, in fact, for countless "incommensurable genres of discourse." In other words, it seeks to defend the equally legitimate claims of the weaker parties against the seemingly stronger claims of the dogmatists, and, in this way, to show the relative nature of any (hegemonic) discourse. Conrad's Heart of Darkness well dramatizes the ethics of the differend against a colonial background. It not only undertakes to bear witness and encourage bearing witness to colonial wrongs done to African people and environment, but also shows where Western colonial discourse comes to meet its limits.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187161
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1851.pdf975.29 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.