جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187160
Title: بررسی تاثیر زلزله بر تراز آب‌هاي زیرزمینی ناشی از زلزله شنبه و برازجان در استان بوشهر
Authors: سارا گودرزی
Keywords: امواج طولی، تنش، کرنش، سازوکار کانونی، استرین نرمال، تغییرات تراز آب
Issue Date: 1397
Abstract: یکی از اثرات وقوع زمین لرزه، تغییرات تراز آب در آبخوانها، چاهها و چشمه ها قبل، حین و بعد از وقوع رویداد است. تاثیر زمین لرزه بر سطح آبهای زیرزمینی تابع پارامترهایی نظیر؛ تغییرات تنش و کرنش، بزرگا، عمق، سازوکار کانونی منبع لرزه ای و فاصله کانون زلزله تا محل آبخوان می باشد. در این مطالعه، اثر زلزله های کاکی و برازجان (واقع در استان بوشهر) که به ترتیب در فروردین و آذر ماه سال ۱۳۹۲ روی داده است، بر روی تراز آب چاه های کشاورزی مناطق مجاور کانون زمین لرزه درون محدوده ای با شعاع ۵۰ کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی هایی که با مطالعه تغییرات سطح آب چاهها انجام شد، بیانگر بالا آمدن سطح آب چاهها و چشمه هایی است که در محدوده جابه جایی استاتیکی امواج فشاری واقع شده اند. به همین منظور، تراز آب چاههای پیرامون کانون زلزله در ماه های متوالی در سال های قبل، حین و بعد از وقوع رویداد با هم مقایسه شدند. نتیجه این مقایسه، مشاهده تاثیر پذیری تراز آب چاه ها در محدوده جابه جایی استاتیکی امواج تراکمی یا کرنش نرمال است. چاههایی که در راستای تابش امواج تراکمی هستند، افزایش سطح تراز قابل توجهی نشان می دهند و در مقابل، چاه هایی که واقع در راستای کرنش برشی قرار دارند، با افت سطح تراز آب مواجه شده اند. به عنوان مثال بعد از وقوع زلزله شنبه، در چاه واقع در روستاهای شنبه در ۵۱٫۷۶ درجه طول جغرافیایی و ۲۸٫۳۴ درجه عرض جغرافیایی و روستای حاج احمدی با ۵۱٫۷۳ درجه طول جغرافیایی و ۲۸٫۴۲ درجه عرض جغرافیایی، تراز آب بعد از زلزله در اردیبهشت ماه به ترتیب به میزان ۱٫۶ متر و 0٫09 متر افزایش یافت. آنا مالی های ایجاد شده در تراز آب در برخی از چاه ها نظیر چاه های واقع در شهر شنبه بعد از زلزله ماندگار بوده اما در اغلب موارد این آنامالی چند ماه بعد از وقوع زلزله به روند قبل از زلزله برگشته اند. البته توجه به این نکته ضروری است که تراز آب در چاهها هیچ گاه به میزان قبل از زلزله برنگشتند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک، گرایش زلزله‌شناسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187160
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Geophysics ژئوفیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1850.pdf9.94 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.