جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187158
Title: بهبود تخمین ناحیه جذب سیستم‌های غیرخطی بر اساس تولید دنباله توابع لیاپانوف
Authors: مژده حیدری
Keywords: سیستم‌های غیرخطی، دنباله توابع لیاپانوف، پایداری مجانبی، بهبود ناحیه جذب
Issue Date: 1397
Abstract: روش لیاپانوف یک روش مؤثر در اثبات پایداری نقاط تعادل سیستم¬های دینامیکی است. یکی از کاربردهای تحلیل لیاپانوف، تخمین ناحیه جذب است. در حالت کلی، بسته به فرم تابع لیاپانوف انتخابی، بخشی از ناحیه جذب تخمین زده می¬شود که لزوماً بهترین تخمین نیست. در این پایان-نامه، با ارائه یک الگوریتم تولید توابع کاندید لیاپانوف، به صورت دنباله¬ای، روشی پیشنهاد می¬گردد که از طریق آن، در هر گام رو به جلو، تخمین ناحیه جذب، نسبت به مرحله قبل، بهبود می¬یابد. ایده اساسی تولید اعضای دنباله مزبور، ترکیب خطی تابع کاندید لیاپانوف با مشتق آن، جهت ساختن یک تابع لیاپانوف جدید است. متناظر با هر تابع کاندید لیاپانوف، یک ناحیه جذب حاصل می¬شود که در فرایند تولید توابع جدید، هر ناحیه جذب تخمین¬زده¬شده، زیرمجموعه تخمین بعدی است. در پایان برای نشان دادن توانایی نتایج نظری به دست آمده، چند مثال عددی شبیه-سازی شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش کنترل
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187158
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1846.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.