جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187157
Title: تاثیر آموزش چرخه یادگیری خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی، انتظار پیامد، راهبردهای‌ شناختی و فراشناختی، اسنادهای ﻋﻠّﻲ و سازگاری تحصیلی در دانشجویان مشروطی دانشگاه خلیج فارس
Authors: غلامرضا احمدی‌نسب
Keywords: خودتنظیمی، انگیزش تحصیلی، انتظار پیامد، سبک¬های شناختی و فراشناختی، اسناد های ﻋﻠّﻲ، سازگاری تحصیلی، مشروطی
Issue Date: 1397
Abstract: در حیطه آموزش و یادگیری، یکی از موضوعات بسیار کاربردی و حائز اهمیت، آموزش یادگیری خودتنظیمی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش چرخه یادگیری خودتنظیمی برانگیزش تحصیلی، انتظار پیامد، سبک‌های شناختی و فراشناختی، اسنادهای علّی، سازگاری تحصیلی دانشجویان مشروطی بود. طرح این پژوهش از نوع آزمایشی و با نگاره پیش¬آزمون- پس¬آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دختر مشغول به تحصیل دو ترم مشروط دانشگاه خلیج‌فارس در نیمسال دوم 97-1396 بود که از این جامعه (136 نفر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 24 دانشجوی دختر در دو گروه گواه و آزمایش (هرکدام 12 نفر) گمارده شدند. ابزارهای تحقیق حاضر شامل پرسشنامه¬های ¬انگیزش ¬تحصیلی، انتظارات پیامد، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، -سبک‌های ¬اسنادی، سازگاری تحصیلی بود. در تجزیه‌وتحلیل داده¬ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری و کوواریانس یک‌راهه استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان دادند که آموزش چرخه یادگیری خودتنظیمی موجب افزایش انگیزش تحصیلی، انتظار پیامد، سبک¬های شناختی و فراشناختی، اسنادهای علّی، سازگاری تحصیلی، در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شد. نتایج تحلیل مانکوا نشان‌داد که با کنترل پیش‌آزمون‌ها بین پس‌آزمون‌های گروه¬های آزمایشی و گواه ازلحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی¬داری وجود دارد. نتایج تحلیل آنکوا نشان‌داد که با کنترل پیش¬آزمون¬ها، بین پس-آزمون¬های انگیزش تحصیلی¬، انتظار پیامد¬، راهبردهای شناختی و ¬فراشناختی¬، اسناد¬های ﻋﻠّﻲ و سازگاری تحصیلی در گروه¬های آزمایش و گواه تفاوت معنی¬داری وجود دارد. جهت بررسی ماندگاری مداخله تحقیق، نتایج نشان‌داد که اثرات آزمایش در پیگیری نیز حفظ شد. بر اساس نتایج تحقیق، آموزش چرخه یادگیری خودتنظیمی یک رویکردآموزشی مؤثر برای افزایش انگیزش تحصیلی، انتظار پیامد، سبک‌های شناختی و فراشناختی، اسناد¬های¬ﻋﻠّﻲ¬، سازگاری تحصیلی، دانشجویان مشروطی هست. و این درمان در طول زمان اثربخشی خود را نیز حفظ می کند.
Description: پایان‏نامه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی گرایش تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187157
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1845.pdf7.65 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.