جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187155
Title: بررسی عددی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون سری پایه های پل عمودی مستقر در قوس 180درجه تحت تاثیر پارامتر شعاع انحنای نسبی با مدل عددیSSIIM
Authors: سحر مرادی
Keywords: الگوی جریان، الگوی آبشستگی، شعاع انحنای نسبی، سری پایه های پل عمودی، قوس 180 درجه و مدل عددی SSIIM
Issue Date: 1396
Abstract: با احداث پایه پل در بستر رودخانه، شرایط تعادل رودخانه بهم می خورد و با تغییر الگوی جریان باعث افزایش روند فرسایش و آبشستگی می شود. افزایش عمق فرسایش و شسته شدن مصالح بستر در اطراف پی پایه های پل باعث نشست پایه موردنظر و در نتیجه تخریب پل می گردد. با توجه به آمار های اعلام شده، هر ساله در سراسر دنیا پل های زیادی بر اثر فرسایش بستر به خصوص در شرایط سیلابی تخریب می شوند. این گونه رخدادها اهمیت مطالعه و تحقیق بر روی الگوی آبشستگی اطراف پایه های پل را نشان می دهد. در این تحقیق به بررسی محاسبات عددی الگوی جریان و آبشستگی در کانالی با قوس 180 درجه تند، در اطراف سری پایه های مستقر در قوس در دو حالت عمود بر مسیر جریان و همراستا با مسیر جریان با استفاده از نرم افزار SSIIM که توانایی مناسبی در تحلیل الگوی جریان و آبشستگی دارد، پرداخته شده است و اثر پارامترهایی از جمله شعاع انحنای نسبی، موقعیت استقرار پایه ها و حالت قرار گیری پایه ها در قوس بر الگوی جریان و آبشستگی بررسی شده که مهمترین نتایج حاصل به شرح ذیل هستند: مدل عددی SSIIM توانسته مقدار و محدوده مناسب بیشینه آبشستگی و بیشینه رسوب گذاری را دردو حالت سری پایه های عمود بر مسیر جریان و سری پایه های همراستا با مسیر جریان را با مدل آزمایشگاهی مشابه پیش بینی نماید. با افزایش شعاع انحنای نسبی کانال از 2 تا 5، بیشینه مقدار آبشستگی و رسوب گذاری در دو حالت سری پایه های عمود بر مسیر جریان و همراستا با مسیر جریان به طور متوسط افزایش یافته است. با تغییر موقعیت استقرار پایه ها از نیمه اول قوس به رأس قوس و نیمه دوم قوس بیشینه آبشستگی به عنوان نمونه در شعاع انحنای نسبی 2در حالت سری پایه های همراستا با مسیر جریان به ترتیب 6/12 درصد و2/3 درصد افزایش و رسوب گذاری نیز افزایش یافته است. بیشینه قدرت جریان ثانویه در حالت عمود بر مسیر جریان با افزایش شعاع انحنای نسبی از 2 به 3 و از 3 به 4 روند کاهشی و از 4 به 5 افزایش می یابد. در حالت سری پایه های همراستا با مسیر جریان در موقعیت 90درجه از شعاع انحنای نسبی 2به 3، 3به 4 و 4به 5، به ترتیب 5/17 درصد افزایش، 6/4 درصد و 78/39 درصد کاهش می یابد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه‌های هیدرولیکی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187155
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1837.pdf13.32 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.