جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187154
Title: مدلی دینامیکی از توازن اجتماعی: گذار فاز بین حالت¬های توازن و عدم توازن
Authors: رعنا شجاعی
Keywords: مدل دینامیکی، توازن اجتماعی، پارامتر نظم، گذار فاز
Issue Date: 1397
Abstract: نظریه¬ی توازن جهت بررسی انسجام و پایداری یک شبکه¬ی اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. توازن، یکی از رفتارهای ظهورگرا در شبکه¬های اجتماعی است. دودسته شدن و یا در دو جبهه¬ی متقابل قرارگرفتن در حقیقت خروجی برهمکنش¬های روابط بین افراد در شبکه¬های اجتماعی می¬باشد. به¬عنوان مثال می¬توان از جمهوری¬خواهان در مقابل دموکرات¬ها، یا متحدین و متفقین در جنگ جهانی نام برد. اگرچه این ساختار که با نام توازن اجتماعی شناخته شده، به خوبی قابل درک است، اما واضح نیست که ظهور این دودستگی چگونه اتفاق می¬افتد. بخش مهمی از کارهای انجام شده در حوزه¬ی نظریه¬ی توازن به طراحی دینامیک¬هایی مربوط می¬شود که قادر باشد هرچه دقیق¬تر رفتارهای انسانی و جنبه¬های متفاوت آن را در تحول شبکه¬های اجتماعی به نمایش بگذارد و چگونگی ظهور یک چنین توازن اجتماعی را توضیح دهد. اکثر مدل¬هایی که تا کنون ارائه¬شده، برپایه¬ی کاهش تنش بین عناصر اجتماعی استوار است. این ایده همواره صحیح نیست؛ بدین معنی که هر دو المان از یک شبکه¬ی اجتماعی ممکن است همواره تمایلی به تغییر ارتباطاتشان در راستای کاهش تنش نداشته باشند. در این پایان¬نامه به¬منظور بررسی دقیق¬تر تحول یک جامعه، دینامیک تصادفی جدیدی طراحی شده¬است. با معرفی پارامتری که معیاری از طبیعت تصادفی رفتار افراد یک جامعه می¬باشد، علاوه برکاهش تنش، یک احتمال برای افزایش تنش نیز اضافه شده¬است. این دینامیک گذاری را به فاز حالت متوازن از حالت نامتوازن، باتوجه به پارامتر نظم تعریف¬شده، از خود نشان می¬دهد. عدم وابستگی دینامیک به شرایط اولیه، گویای جهان¬شمول بودن این رفتار در شبکه¬های اجتماعی است. حضور پارامتر بی¬نظمی، گریز از حالات ناخواسته و نامتوازن گیرافتاده که ایرادی در مدل¬های پیشین محسوب می¬شود را نیز امکان¬پذیر می¬کند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی فیزیک گرایش جامدات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187154
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1843.pdf3.87 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.