جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187151
Title: سنجش روابط بین عوامل موثر بر کیفیت خدمات بندری به شرکت‌های کشتیرانی در بندر بوشهر با استفاده از تکنیکDEMATEL فازی
Authors: محمدرضا سلیم‌پور
Keywords: خدمات بندری، کیفیت خدمات، DEMATEL فازی، بندر بوشهر
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: بندرها ستون فقرات تجارت بین‌المللی هستند؛ بیش از ۸۰ درصد از حجم و یا ۷۰ درصد از ارزش تجارت جهانی توسط حمل‌ونقل دریایی منتقل می‌شود. بنادر نقاط اتصال بین شیوه‌های مختلف حمل و نقل می‌باشند که هرگونه شکست و یا عدم اطمینان از خدمات بندری می‌تواند تا حد زیادی بر حرکت هموار این جریان‌ها (کالاها) در زنجیره تأمین تأثیرگذار باشد و مشتریان بندر و خطوط حمل‌ونقلی و صاحبان کالا را ناراضی سازد. هدف: هدف این تحقیق، سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بندری ارائه‌شده به شرکت‌های کشتیرانی در بندر بوشهر با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی می‌باشد که درنهایت با استفاده از تکنیک ذکر شده، به تحلیل عوامل اثرگذار، اثرپذیر و کلیدی در کیفیت خدمات بندری پرداخته می‌شود. روش‏شناسی: این پژوهش به صورت کاربردی می‌باشد که داده‌های آن به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. طیف این پرسشنامه پنج‌تایی (۰ تا ۴) و به‌صورت دوبعدی است. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده شده است. جامعه این تحقیق شرکت‌های کشتیرانی‌ای که در بندر بوشهر فعالیت می‌کنند. نمونه تحقیق شامل ۲۰ عدد از این شرکت‌ها می‌باشند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزار DEMATEL فازی استفاده شده است. یافته‏ها: در این تحقیق ابعاد کیفیت خدمات و مولفه های مربوط به هریک از آن‌ها با یکدیگر مورد سنجش قرار گرفته است که در پایان کلیه عوامل اثرگذار، اثرپذیر و کلیدی مشخص و معرفی شده‌اند. نتابج نشان می‌داد که در هر بعد، مولفه های کلیدی‌ای وجود دارند که اثرگذاری قابل توجه ای بر روی دیگر مولفه ها می‌گذارند، لذا این مولفه ها، به عنوان عواملی کلیدی شناخته می‌شوند. نتیجه‏گیری: به طور کلی نتایج نشان می‌داد که در راستای بهبود شرایط فعلی، بندر می‌بایست به افزایش و ایجاد انگیزه در کارکنان برای ایجاد همدلی با مشتری، تجهیز بندر به تجهیزات بهتر و مدرن‌تر برای پاسخگویی به انتظارات مشتریان، تجهیز کارکنان به لباس مناسب و مرتب، آموزش و ایجاد انگیزه در کارکنان برای ارائه خدمات به روش صحیح، افزایش در کیفیت و کمیت کارکنان و سیستم‌های ارائه خدمات برای تسریع در ارائه خدمات به مشتریان در اولین حضور، افزایش دانش کارکنان بندر برای پاسخ دهی بهتر به مشکلات و سؤالات مشتریان، تشویق و آموزش کارکنان برای درک نیازهای خاص مشتریان با آن‌ها بپردازد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187151
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Intercontinental Sea Transport Management مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1842.pdf3.05 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.