جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187113
Title: بررسی نقش ابعاد فرزندپروری خانواده و ویژگی‌های شخصیتی بر خودخاموشی و خودنقدی نوجوانان
Authors: کبری درویشی
Keywords: ابعاد فرزندپروری، ویژگی‌های شخصیتی، خودخاموشی، خودنقدی، نوجوانان.
Issue Date: 1393
Abstract: فرزندپروری خانواده و ویژگی‌های شخصیتی در سبب‌شناسی بسیاری از اختلالات روانی به عنوان مؤلفه‌های کلیدی در نظر گرفته شده‌اند. از آنجایی که خودنقدی و خودخاموشی می‌تواند باعث بروز انواعی از اختلالات خلقی به خصوص افسردگی شوند، شناخت عوامل زمینه‌ساز آنها اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش ابعاد فرزندپروری خانواده و ویژگی‌های شخصیتی در خودخاموشی و خودنقدی نوجوانان است. بدین منظور تعداد 501 (250 دختر و 251 پسر) نفر از دانش‌آموزان مقاطع سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهرستان دیر که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، پرسشنامه‌ی فرزندپروری، پرسش‌نامه‌ی شش عاملی شخصیت، مقیاس خودخاموشی و پرسشنامه‌ی تجارب افسرده‌ساز را تکمیل نمودند. برای آزمون فرضیه‌ها نیز از روش‌های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به شیوه‌ی همزمان و گام به گام و آزمون تی استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه-ی همزمان در زمینه‌ی ابعاد فرزندپروری مهم‌ترین متغیر برای پیش‌بینی خودنقدی و خودخاموشی به ترتیب نظارت و سخت‌گیری و گرمی و پذیرش است. در زمینه‌ی ویژگی‌های شخصیتی مهم‌ترین متغیر برای پیش-بینی خودنقدی و خودخاموشی به ترتیب برون‌گرایی و سازگاری می‌باشد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه‌ی گام به گام در زمینه‌ی خودنقدی مهم‌ترین متغیر برون‌گرایی است و متغیرهای مهم دیگر به ترتیب صداقت-فروتنی و وظیفه‌شناسی است. نتایج این تحلیل در زمینه‌ی خودخاموشی، به ترتیب گرمی و پذیرش، هیجان‌پذیری و سازگاری را نشان می‌دهد. بر اساس یافته‌های پژوهش، نقش همزمان عوامل فردی و خانوادگی در بروز خودنقدی و خودخاموشی حائز اهمیت است.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187113
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1043.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.