جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187095
Title: ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و تاثیرسویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens در کنترل بیولوژیک بیماری
Authors: سعیده تنها
Keywords: گوجه فرنگی،نماتد مولد ریشه، باکتری سودوموناس فلورسنت، بیولوژیک
Issue Date: 1394
Abstract: نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica از عوامل بیماری‌زای مهم گوجه‌فرنگی در کشور به شمار می‌رود. به منظور کنترل بیولوژیک این بیمارگر، در مطالعه حاضر از سویه‌های UTPF68 و UTPF101 باکتریfluorescens Pseudomonas استفاده شد. توانایی تولید متابولیت‌های ضدمیکروبی توسط این باکتری‌ها و تأثیر باکتری‌ها بر تفریخ تخم و لارو سن دوم نماتد در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش گلخانه¬ای توانایی این باکتری‌ها بر کنترل نماتد روی چهار رقم نیمه حساس گوجه‌فرنگی در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سویه‌های باکتریایی قادر به تولید سیانید هیدروژن، سیدروفور و پروتئاز و انحلال فسفات معدنی در شرایط آزمایشگاهی بودند. سویه UTPF68 نسبت به سویه UTPF101 تأثیر بیشتری بر تفریخ تخم نماتد داشت، درحالیکه از نظر تأثیر بر مرگ و میر لارو سن دوم، هر دو سویه یکسان عمل نمودند. تجزیه خوشه‌ای به منظور تعیین دامنه مقاومت تا حساسیت ارقام گوجه¬فرنگی نسبت به M. javanica، ارقام را به چهار گروه خیلی حساس، حساس، نیمه حساس و نسبتا مقاوم تقسیم نمود. رقم CH-فلات خیلی حساس، ارقام Y-فلات و ایدن حساس، ارقام پتوپراید 2، پتوپراید 5، زمان و GS12 نیمه حساس و رقم کومودورو یک رقم نسبتا مقاوم به نماتد مولد گره ریشه ارزیابی شدند. بررسی تاثیر بیوکنترلی دو سویه باکتری P .fluorescens UTPF68, UTPF101 بر آلودگی به نماتد ارقام نیمه حساس گوجه‌فرنگی در گلخانه نشان داد که سویه-های باکتری موجب افزایش شاخص‌های رشدی و کاهش بیماری‌زایی نماتد در گیاهان آلوده شدند و میزان افزایش رشد یا کنترل نماتد بسته به رقم گوجه‌فرنگی و سویه باکتری متفاوت بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187095
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1072.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.