جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187090
Title: اثر نيتروژن و روي بر عملکرد و کيفيت خرماي کبکاب ( Phoenix dactylifera L. )
Authors: ناديا جعفری
Keywords: اثر نیتروژن و روی، خرمای کبکاب، نخل،
Issue Date: 1394
Abstract: نخل خرما یک محصول مهم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. میوه خرما به عنوان میوه تازه در لیست تولید میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پس از مرکبات، انبه، موز و آناناس در رتبه پنجم قرار دارد. به منظور بررسي تأثير عناصر نيتروژن و روي بر عملکرد و کيفيت خرما، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با 12 تيمار و چهار تکرار در باغ پژوهشي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه خليج فارس بوشهر در دو سال 1392 و 1393 به مرحله اجرا درآمد. تیمارها به صورت کاربرد خاکی کود اوره و تزریق کود سولفات روی به تنه درختان خرما بود. صفات مورد اندازه گيري شامل اندازه گیری غلظت عناصر نيتروژن و روي درون برگ، عملکرد و اجزاء آن و صفات فيزيکي و شيميايي ميوه و بذر بودند. نتايج اين پژوهش نشان داد که تيمار ترکيب 750 گرم اوره و 10 گرم در ليتر سولفات روي داراي بيشترين مقدار روي در برگ نسبت به شاهد بود. همچنين تيمار 1000 گرم اوره به همراه 5 گرم در ليتر سولفات روي به ازاء هر درخت بيشترين ميزان نيتروژن در برگ را نسبت به شاهد نشان داد. طبق نتايج کاربرد کودهاي اوره و سولفات روي باعث افزايش صفات مربوط به عملکرد شامل وزن کل خوشه، ميانگين وزن ميوه، وزن خوشه خالي، تعداد ميوه در يک خوشه، تعداد خوشچه ها در يک خوشه، تعداد کل خوشه روي درخت، درصد تشکيل ميوه و طول خوشچه شد. همچنين کاربرد اين کودها باعث افزايش طول ميوه، قطر ميوه، طول هسته، عرض هسته، وزن تر ميوه، وزن خشک ميوه، حجم ميوه، ميزان مواد جامد محلول، قند احيا و قند کل شد ولي بر روي pH عصاره ميوه تأثيري نداشتند. طبق نتايج، تيمار ترکيب 750 گرم اوره و 10 گرم در ليتر سولفات روي، بيشترين مقدار روي در برگ را نسبت به شاهد داشت که بيشترين ميزان عملکرد را نيز همين تيمار نشان داد بنابراين عنصر روي باعث افزايش عملکرد شده است. در مجموع نتايج اين پژوهش نشان داد که استفاده از مقادير متناسب کودهاي حاوي نيتروژن و روي مي‌تواند در بهبود کيفيت و افزايش عملکرد خرما در شرايط مشابه اين تحقيق مؤثر باشد.
Description: پايان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته باغبانی گرايش فيزيولوژی و اصلاح درختان ميوه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187090
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1047.pdf2.76 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.