جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187056
Title: بررسی کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به بیماری آسم مزمن مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهراء اصفهان
Authors: مریم کشاورز
Keywords: کارکرد اجرایی، آسم مزمن، انعطاف‌پذیری، بازداری، توجه
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: بيماريهاي آلرژيك، بویژه آسم درنقاط مختلف دنيا شيوع متفاوتي دارند. موسسه ملی قلب، ریه و خون آمریکا بیماری آسم را به این شکل خلاصه کرده است: بیماری التهابی مزمن راه‌های هوایی که در آن سلولها یا عناصر سلولی نقش دارند. بسیاری از بیماری‌ها، ازجمله آسم با گذشت زمان و مزمن شدن بر عملکرد شناختی افراد تاثیر می‌گذارند. هدف: هدف این تحقیق مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به آسم مزمن با افراد سالم بود. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش بیماران مبتلا به آسم مزمن مراجعه‌کننده به بخش اورژانس بیمارستان الزهراء استان اصفهان و همراهان بیماران به عنوان گروه مقایسه بودند. حجم نمونه 30 بیمار مبتلا به آسم مزمن و 30 نفر از همراهان بیماران بودند که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از سه نرم افزار آزمون ویسکانسین، استروپ و عملکرد پیوسته (CPT) استفاده شد. یافته¬ها: نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین دو گروه بیماران مبتلا به آسم مزمن و افراد سالم از نظر تغییر آمایه، بازداری، و عملکرد توجه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد که کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به آسم مزمن دارای نقایص قابل توجهی است.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187056
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1122.pdf4.21 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.