جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187052
Title: ارزیابی عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی ارقام توت فرنگی گلخانه‌ای در شرایط استان بوشهر
Authors: سپیده‌دم صالح‌احمدی
Keywords: توت فرنگیری، گلخانه‌ای، استان بوشهر، مقایسه ارقام
Issue Date: 1394
Abstract: توت فرنگی یکی از میوه های مطلوب و مشتری پسند در سراسر دنیا است. استان بوشهر به لحاظ دارا بودن شرایط خاص اقلیمی یکی از مناطق با صرفه اقتصادی برای تولید محصولات خارج فصل و گلخانه ای در نیمه دوم سال می باشد. انتخاب رقم مناسب و سازگار فاکتور مهم تعیین کننده عملکرد و کیفیت مطلوب است. هدف از اجرای طرح و کاربرد نتایج آن، بررسی امکان کشت توت فرنگی گلخانه ای در استان بوشهر وانتخاب بهترین رقم از لحاظ عملکرد، کیفیت و سازگاری است. پژوهش در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی با 6 تیمار (ارقام کاماروسا، گاویوتا، سلوا، پاروس، کویین الیزا و کردستان) و 3 تکرار در شرایط کشت هیدروپونیک اجرا شد. اندازه گیری صفات مورد بررسی در3 قسمت شامل صفات رویشی، زایشی و آنالیز ترکیب شیمیایی بافت میوه انجام گرديد. نتايج نشان داد كه در مقايسه ارقام مورد آزمايش، رقم گاويتا با ميانگين 95/105 سانتيمتر مربع سطح برگ، در مقايسه با ساير ارقام داراي برتري معني‏داري در سطح پنج درصد مي‏باشد. در بین ارقام مورد مطالعه، رقم كاماروسا با میانگین 61/104 گرم وزن تر بوته نسبت به ساير ارقام غير از رقم سلوا (با ميانگين 87/93 گرم وزن تر بوته) برتري معني‏داري نشان داد. در مورد صفت تعداد ساقه رونده رقم گاويتا با تولید میانگین 13/6 عدد ساقه رونده برتری معنی داری نسبت به سایر ارقام داشت. در بین ارقام مورد مطالعه از لحاظ عملکرد، رقم پاروس با میانگین 31/636 گرم میوه در هر بوته نسبت به ساير ارقام برتري معني‏داري داشت. كمترين عملکرد هر بوته در رقم كردستان با ميانگين 13/94 گرم میوه مشاهده گرديد. رقم پاروس با ميانگين 34/25 تن در هكتار، داراي بيشترين عملکرد بود و در سطح پنج درصد آماري، نسبت به ساير ارقام برتري معني‏داري نشان داد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایشفیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187052
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1073.pdf3.72 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.