جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187039
Title: بررسی فرهنگ سازمانی در بانک مهر اقتصاد براساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد استان بوشهر)
Authors: هادی مقصودی
Keywords: فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، انطباق پذیری، درگیر شدن در کار، رسالت، سازگاری
Issue Date: 1394
Abstract: زمينه: بررسی و ارزیابی فرهنگ سازمانی به عنوان ابزاری برای جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا فرهنگ سازمان را شناسایی کنند تا بتوانند مقایسه ای بین وضع موجود و مطلوب داشته و شکاف بین این دو را بهبود بخشند هدف: هدف نهایی از این پژوهش بررسی فرهنگ سازمانی در بانک مهر اقتصاد استان بوشهر بر اساس مدل دنیسون" بود. این الگو فرهنگ سازمانی را بر اساس چهار بعد انطباق پذیری سازگاری رسالت درگیر شدن در کار مورد ارزیابی قرار می دهد که هر کدام از این ابعاد شامل سه شاخص می باشند روش شناسی برای دستیابی به اهداف پژوهش، پرسشنامه دنیسون تهیه که پس از تایید روایی توسط استادان) و پایایی ( ۰ / ۸۸=d) در بین کارکنان و مدیران توزیع گردید. در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل اطلاعات به دست آمده، تصویر فرهنگ سازمانی بانک مهر اقتصاد بر اساس مدل دنیسون ترسیم شده است که گویای وضعیت فرهنگ این بانک می باشد جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران شعب و سر پرستی بانک مهر اقتصاد در استان بوشهر است که تعداد آنها ۱۴۷ نفر می باشد. تعداد ۱۰۰ عدد پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی نظیر، نمودار - جدول فراوانی و در حد و همچنین از آمار استنباطی مانند، آزمون كولوموگورق۔ اسمیرنف، آزمون t ، آناليز واريانس استفاده شد يافته ها: به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که امتیاز کلی فرهنگ سازمانی در وضعیت متوسط ( ۳ / ۱۵) قرار دارد و امتیازات ،انطباق پذیری (۳ / ۵) رسالت (۳ / ۴)، سازگاری (۲ / ۹) و مشارکت پذیری (۲۸) دست آمد در شاخص های دوازده گانه نیز بیشترین امتیاز متعلق به مشتری گرایی (۴ / ۵) و کمترین امتیاز متعلق به توسعه قابلیتها و ارزشهای بنیادین (۲ / ۵) بود نتیجه گیری: در تببین این یافته می توان گفت که انطباق پذیری را می توان مزیت و برتری بانک مهر اقتصاد به حساب آورد و با توجه به کمترین امتیازات در شاخص های فرهنگ سازمانی پیشنهاد می گردد مدیران بانک مهر اقتصاد تلاش بیشتری در جهت توانمند ساختن کارکنان و ایجاد گروه های کاری اثر بخش انجام دهند تا کار کتان به کارشان متعهدتر شده و خود را به عنوان پارهای از پیکره سازمان احساس کنن
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187039
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1085.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.