جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187033
Title: مقایسه هوش هیجانی، ابراز وجود، شادکامی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و عادی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92
Authors: شکوفه طهماسبی
Keywords: هوش هیجانی، هوش عاطفی، جرأت ورزی، ابراز وجود، شادکامی، سازگاری اجتماعی، دانش آموزان ناشنوا، دانش آموزان عادی
Issue Date: 1393
Abstract: این پژوهش باهدف مقایسه هوش هیجانی، ابراز وجود، شادکامی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و عادی شهر کرمانشاه انجام‌شده است؛ نمونه‌ی حاضر شامل 341 دانش‌آموز (46 ناشنوا و 295 دانش‌آموز عادی) می‌باشد که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان دانش آموزان دختر و پسر شهر کرمانشاه انتخاب شده اند. جهت اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس اندازه‌گیری هوش هیجانی بار- آن، ابراز وجود ASA، پرسشنامه شادکامی گارسیا و لیرینک و مقیاس سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS) استفاده‌شده است. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس چند متغیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و ابراز وجود دانش آموزان ناشنوا و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که دانش آموزان ناشنوا ازنظر این دو متغیر در سطح پایین‌تری از دانش آموزان عادی قرار داشتند اما در متغیر سازگاری اجتماعی اگرچه ناشنوایان نمرات پایین‌تری به دست آوردند، مقدار این تفاوت بین دو گروه معنادار نشد؛ در متغیر شادکامی بازهم تفاوت معنادار بود یعنی دانش آموزان ناشنوا شادکام‌تر از دانش آموزان عادی بودند. مطابق با یافته‌های پژوهش به نظر می‌رسد ارائه دوره‌های آموزش هوش هیجانی و ابراز وجود به ناشنوایان اقدامی مفید و مؤثر برای به زیستی این گروه از کودکان استثنایی باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187033
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1026.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.