جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187012
Title: بررسی تأثیر مدل کسب و کار باز بر نوآوری استراتژیک و کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان استان بوشهر
Authors: مریم دهقانی
Keywords: مدل کسب و کار باز، نوآوری استراتژیک، مدلسازی معادلات ساختاری، شرکت‌های دانش بنیان
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: در محیط کنونی کسب و کار، سازمان‌ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی‌شدن، توسعه فناوری و سرعت فزاینده انتشار فناوری‌های جدید قرارگرفته‌اند و براي بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند. در شرایط متغیر محیطی سازمان‌ها برای توسعه بازارها و ورود به بازارهای جدید، نیازمند مدل‌های کسب و کار جدید و یا بازسازی مدل‌های کسب و کار موجود هستند از این رو پیاده‌سازی مدل کسب و کار باز در ساختار سازمان‌ها مطرح می‌شود. بکارگیری مدل کسب و کار باز در سازمان باعث بهبود نوآوری، خصوصا نوآوری استراتژیک در سازمان می‌شود. همچنین بعضی از نظریه‌‌های رقابتی بیان می‌کنند که شرکت‌ها بهتر می‌توانند فشارهای رقابتی را با ایجاد حدی از بازبودن مدل کسب وکار سازمان و یک جریان دو سویه از ایده‌های نوآورانه پشت سر بگذارند و به مزیت رقابتی دست یابند. از این رو بهبود مستمر در محیط متغییر امروزی در گرو بکارگیری نوآوری استراتژیک در سازمان است. نوآوری استراتژیک، به دنبال تغییر بازار شرکت و بهبودارزش‌های ارائه شده به مشتری است. در واقع نوآوری استراتژیک باعث بهبود مزیت رقابتی می‌شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش سطح باز بودن مدل کسب و کار بر نوآوری استراتژیک و کسب مزیت رقابتی شرکت¬های دانش بنیان استان بوشهر می¬باشد. روش‏شناسی: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع علی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان فعال مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد استان بوشهر تشکیل می‌دهند. همچنین بمنظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS و نرم‌افزار SPSS استفاده شده‌است. یافته‏ها و نتیجه¬گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و تأثیر مثبت و معنادار سطح باز بودن مدل کسب و کار بر نوآوری استراتژیک و مزیت رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان بیان کرد که تقویت اجزای متغیر مدل کسب و کار باز موجبات بهبود نوآوری استراتژیک و مزیت رقابتی این سازمان‌ها را در پاسخ به تغییرات محیطی فراهم می‌کند.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187012
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1127.PDF3.09 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.