جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187006
Title: ساخت و ارزیابی کاتالیست ناهمگن سنتز بیودیزل از روغن‌ گیاهی
Authors: فاطمه گودرزی
Keywords: بیودیزل، کاتالیست ناهمگن، سینتیک واکنش، SBA-15، K/SnO2، .K/SnO2-SBA-
Issue Date: 1393
Abstract: سوخت¬های فسیلی رایج¬ترین منابع انرژی در جهان محسوب می شوند. رشد صنعت و تکنولوژی، افزایش تقاضا برای مصرف انرژی، کاهش ذخایر سوخت¬های فسیلی و افزایش قیمت آن ها منجر به مطرح شدن مساله-ی یافتن سوخت جایگزین شد. سوخت زیستی¬ها از جمله گزینه¬های مناسبی هستند که به عنوان سوخت جایگزین پیشنهاد شدند. بیواتانول و بیودیزل رایج¬ترین سوخت¬های زیستی هستند که در این بین بیودیزل بیشتر مورد توجه قرار گرفته شده است. تولید تجاری این سوخت از طریق واکنش ترانس استریفیکاسیون بین تری گلیسیرید و الکل در حضور یک کاتالیست قلیایی همگن (مایع) انجام می گیرد. محدودیت های ناشی از مصرف کاتالیست های قلیایی همگن، منجر به بررسی، سنتز و استفاده از کاتالیست های ناهمگن (جامد) شد. در این پژوهش، کاتالیست های ناهمگن پایه¬دار K/SnO2 و K/SnO2-SBA-15 سنتز و به منظور تولید بیودیزل از روغن گیاهی مورد استفاده و بررسی قرار گرفت. پایه¬ی کاتالیست¬های سنتز شده خاصیت اسیدی داشته و به منظور افزایش فعالیت و کارایی کاتالیست، پتاسیم (یک فلز فعال قلیایی) روی پایه ها نشانده شده است. همچنین اثر پارامترهای مختلف از قبیل میزان بارگذاری فلز روی پایه¬ی کاتالیست، نسبت مولی الکل به روغن، غلظت کاتالیست، دما و زمان واکنش بر بازده ی واکنش ترانس استریفیکاسیون در حضور این کاتالیست-ها بررسی شد. برای کاتالیست K/SnO2، نسبت 2:1 K:Sn =، غلظت wt% 3 کاتالیست (بر مبنای وزن روغن)، دمای °C 65، نسبت مولی 12:1 الکل به روغن و مدت زمان 5/1 ساعت به عنوان شرایط بهینه ی انجام واکنش ترانس استریفیکاسیون در نظر گرفته شد. بازده ی حاصل از انجام واکنش ترانس استریفیکاسیون در حضور این کاتالیست 97% محاسبه شد. همچین ویژگی های سوخت تولید شده در حضور این کاتالیست از قبیل چگالی، ویسکوزیته، عدد ستان و نقطه¬ی فلش محاسبه شد. مقادیر محاسبه شده برای پارامترهای ذکر شده مطابق با مقادیر استاندارد گزارش شده بود. پایه ی کاتالیست K/SnO2-SBA-15 (SnO2-SBA-15) به سه روش مختلف و با نسبت های مولی مختلف 20، 5 Si/Sn = تهیه شده و مقادیر مختلفی از پتاسیم با پیش ماده های مختلف (KOH، K2CO3) روی پایه¬های سنتز شده بارگذاری شد. کارایی این کاتالیست در شرایط مشابه با کاتالیست K/SnO2 بسیار ناچیز (تقریبا کمتر از 10 درصد) بود. افزایش دما و زمان واکنش منجر به افزایش بازده¬ی واکنش در حضور کاتالیست K/SnO2-SBA-15 شد. اما تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست K/SnO2 از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است. کاتالیست های تولید شده با استفاده از آنالیزهای XRD و BET و فاز بیودیزل تولیدی با استفاده از آنالیز کروماتوگرافی گازی مورد بررسی قرار گرفتند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187006
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1001.pdf5.26 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.