جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187003
Title: تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روانشناختی، محیطی و جمعیت شناختی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری
Authors: محبوبه مقدم‌جزه
Keywords: خرید وسواسی، عوامل روانشناختی، محیطی، جمعیت ‌شناختی، مادی‌گرایی، استفاده از کارت اعتباری
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: خرید وسواسی جنبه‌ای از رفتار مصرف‌کننده می‌باشد. امروزه تغييرات در شیوه زندگی، پيچيدگي مصرف را افزايش داده و جوی ایجاد کرده که براي افزايش خريد وسواسی نسبت به گذشته بسيار مساعدتر است. این اصطلاح برچسبی است که اخیراً در هر دو زمینه پژوهش‌های مصرف‌کننده و روان‌پزشکی برای اشاره به ناتوانی در خرید کردن به طور نرمال مورد استفاده قرار می‌گیرد. درک رفتار مصرف‌کننده و شناخت آن کار چندان ساده‌ای نیست. عوامل زیادی از جمله عوامل محیطی، روانشناختی، جمعیت شناختی و در دسترس بودن کارت‌های اعتباری می‌توانند در ایجاد خرید وسواسی مؤثر واقع شوند که لازم است مصرف‌کننده با شناخت اهمیت این عوامل و راه‌های مقابله با آن‌ها در جهت اصلاح این رفتار اقدام نماید. هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روانشناختی، محیطی ، جمعیت شناختی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری می‌باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های کاربردی و از دیدگاه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شیراز و شیوه نمونه‌گیری غیر تصادفی از نوع در دسترس می‌باشد. تعداد 385 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای Amos18 و Spss18 صورت گرفت. یافته‏ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که مادی‌گرایی بر استفاده از کارت اعتباری و استفاده از کارت اعتباری بر خرید وسواسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش اثر مثبت اضطراب، تکانشگری، والدین و اثر منفی تبلیغات تلویزیونی بر خرید وسواسی مورد پذیرش قرار گرفت. این در حالی است که تأثیر همسالان و افسردگی مصرف‌کنندگان بر خرید وسواسی رد شد. این پژوهش حاکی از اثر منفی والدین و همسالان و اثر مثبت تبلیغات تلویزیونی بر مادی‌گرایی می-باشد. برای بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی از تحلیل واریانس دوسویه استفاده شد که طبق نتایج، فرضیات مربوط به تأثیر جنسیت بر خرید وسواسی مورد پذیرش و اثر سن و وضعیت اشتغال بر خرید وسواسی رد شد و داده‌ها نشان داد که خرید وسواسی در بین زنان نسبت به مردان بیشتر است.
Description: پایان‏نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187003
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1129.pdf3.14 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.