جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187001
Title: اثر مایعات غیر قطبی غیرقابل امتزاج با حمام انعقاد بر ساختار غشا و کاربرد غشا ساخته‌شده در تصفیه پساب
Authors: مصطفی تیموری
Keywords: غشا، مایعات غیر قطبی، حمام انعقاد، تصفیه پساب
Issue Date: 1394
Abstract: با توجه به کاربرد وسیع فناوری غشایی در صنایع مختلف، بهبود ساختار و خواص غشا همواره یکی از زمینه‌های موردتوجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. روش‌های متعددی برای بهبود ساختار و خواص غشا پیشنهاد شده که یکی از مؤثرترین آن‌ها افزایش افزودنی‌ها می‌باشد. در این مطالعه تاثیر سه نمونه از آلکان¬ها به عنوان افزودنی بر ساختار و عملکرد غشاهای تخت فراصافش پلی¬اتر¬سولفون (PES) مورد بررسی قرار گرفت. غشاهای نامتقارن پلی¬اتر¬سولفون با استفاده از روش جدایش فازی سنتز شده درحالی‌که از نرمال-هگزان، نرمال-دکان و نرمال-تترادکان به‌عنوان افزودنی و همچنین از آب خالص به‌عنوان حمام انعقاد استفاده شد. تاثیر غلظت‌های مختلف این افزودنی‌ها بر روی نمودار جدایش فازی و همچنین ویسکوزیته محلول دارو مورد مطالعه قرار گرفت و ساختار غشاهای حاصل با استفاده از آزمون‌های مختلف تعیین و در پایان عملکرد غشاها در تصفیه پساب‌های نفتی بررسی شد. افزودنی‌های موردنظر در حمام انعقاد غیرقابل امتزاج می‌باشند، بنابراین رفتار آن‌ها در حین جدایش فازی شبیه رفتار پلیمر بوده و با اضافه شدن غیر حلال از محلول دارو خارج می‌شوند. نتایج نشان داد که افزودن این افزودنی‌ها باعث افزایش تخلخل سطح و توده غشا شده و خروج افزودنی‌ها به‌صورت نانو ذرات مایع در حین جدایش فازی مهم‌ترین عامل ایجاد این تغییرات بود. به‌طورکلی می‌توان بیان نمود که با کنترل غلظت این افزودنی‌ها می‌توان ساختار و عملکرد این غشاها را جهت کاربرد در صنایع مختلف کنترل نمود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187001
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1137.pdf4.07 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.