جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186958
Title: بررسی تاثیر مدیریت استراتزیک منابع انسانی بر ظرفیت نو آوری
Authors: زهرا حصیری
Keywords: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شریک استراتژیک، عامل تغییر، ظرفیت نوآوری، | حداقل مربعات جزئی
Issue Date: 1393
Abstract: زمینه: بسیاری از سازمان‌ها در عصر کنونی، به خوبی تأثیر تغییرات و تحولات را بر اجزاء خود حس کرده و درک می کنند که چالش پذیری لازمه پیشرفت آنهاست. سازمان‌ها بدلیل رقابتی تر شدن محیط کسب و کار، بدنبال تولید محصولات متمایز و نو آور هستند تا از این راه بتوانند مشتریان خود را راضی نگه دارند و به سازمان خود وفادار باشند و سود بیشتری نیز کسب کنند. بی توجه‌ی به منابع انسانی در بسیاری از شرکت‌ها، موجبات شکست و افول شرکت‌ها را فراهم می‌کند. پس ضرورت دارد که منابع انسانی و نقش های استراتژیک آن مورد پژوهش قرار گیرد و تأثیر آن بر ظرفیت نوآوری سنجیده شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان شرکت‌های دانش بنیان استان بوشهر بود که تعداد ۷۲ کارشناس با روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردید و تعداد ۵۴ پرسشنامه برگشت داده شد. روش پژوهش استفاده شده توصیفی و پیمایشی بود و همچنین از پرسشنامه بعنوان ابزار پژوهش استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شرکت های دانش بنیان استان بوشهر از لحاظ نقش های استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت نوآوری و سایر مؤلفه‌ها از وضعیت بالاتر از حد متوسط برخوردارند و وضعیت قابل قبولی دارند. سایر یافته ها نشان می‌دهد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوری دارد و همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق یادگیری سازمانی نیز بر ظرفیت نوآوری تأثیر دارد. پس اگر منابع انسانی برای تحقق رسالت و اهداف اصلی سازمان با مدیران رده های بالا همکاری کنند و در این کارها مشارکت داشته باشند و همچنین در دگرگونی و تحول مستمر امور و فرایندهای سازمان نقش اساسی داشته باشند، می‌توانند باعث ایجاد ظرفیتی برای نوآوری در شرکت خود شوند، پس مدیران سازمانها باید چنین دیدی نسبت به کارکنان داشته باشند و آنها را به انجام چنین کارهای مخاطره آمیز و خلاقی تشویق کنند تا باعث پیشتازی سازمان خود شوند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی تارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186958
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ915.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.