جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186949
Title: گزینش ارقام سازگار ذرت ( Zea mays L.) تحت تنش خشکی و آفت
Authors: زهرا امیدی
Keywords: سازگاری، تجزیه به مولفه¬ها، تجزیه خوشه¬ای، تجزیه علیت، تجزیه مرکب
Issue Date: 1397
Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی سازگاری ژنتیکی 16 رقم هیبرید ذرت در سه محیط مختلف انجام شد. محیط ها شامل شرایط نرمال، تنش خشکی و تنش آفت بودند. آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با 3 تکرار و در سه زمین جداگانه در سال زراعی 95-1394 انجام شد. صفات مورد اندازه گیری شامل عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد بلال، طول و عرض برگ پرچم، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، قطر بلال، وزن صد دانه، قطر و طول دانه، وزن چوب بلال، روز تا جوانه زنی، روز تا ظهور بلال، روز تا ظهور ابریشم و رسیدگی بودند. تجزیه واریانس ساده داده¬ها در هر سه محیط انجام شد. نتایج نشان داد که هیبرید¬های مورد مطالعه در محیط نرمال از نظر تمام صفات دارای تفاوت معنی¬دار آماری بودند ((P≤0.01 . در محیط تنش خشکی نیز بجز صفات تعداد بلال و وزن چوب بلال ارقام دارای تفاوت آماری با یکدیگر بودند. همچنین در زمین آفت ارقام مورد مطالعه از نظر تمامی صفات بجز تعداد ردیف در بلال، قطر دانه، طول دانه و وزن چوب بلال با یکدیگر اختلاف داشتند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب سه محیط نشان داد که بین هیبریدها در مورد تمامی صفات به جز صفت طول دانه اختلاف معنی¬داری وجود داشت. اثر متقابل ژنوتیپ×محیط برای تمامی صفات به جز وزن چوب بلال معنی¬دار بود ((P≤0.01 که نمایانگر واکنش متفاوت هیبریدها در محیط-های مختلف است. همچنین در محیط نرمال هیبرید سیلوکنگ با روش آزمون چند دامنه¬ای دانکن بیشترین مقدار عملکرد دانه در بوته را دارا بود (مقدار؟). در حالیکه هیبرید p484 دارای بیشترین عملکرد دانه در بوته در دو محیط تنش خشکی(19/114گرم در بوته) و آفت(66/131گرم در بوته) بود. بر اساس ضرایب همبستگی در محیط نرمال صفات تعداد بلال(**83/0)، ارتفاع بوته(**58/0)، تعداد ردیف در بلال(**59/0)، قطر دانه(**51/0) و وزن چوب بلال(**74/0) همبستگی مثبت و بسیار معنی¬داری با عملکرد دانه داشتند. در محیط تنش خشکی صفات تعداد ردیف در بلال(**63/0)، تعداد دانه در ردیف (**80/0) و قطر بلال(**66/0) و در محیط تنش آفات قطر بلال (**56/0) و روز تا جوانه زنی(**51/0) دارای همبستگی مثبت و معنی¬دار ی با عملکرد بودند. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام در محیط نرمال تعداد بلال، تعداد ردیف در بلال، وزن صد دانه، وزن چوب بلال، تعداد دانه در ردیف و قطر دانه وارد مدل شدند و در مجموع 90 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. در محیط تنش خشکی صفات تعداد دانه در ردیف، وزن صد دانه، تعداد ردیف در بلال، روز تا جوانه زنی و قطر بلال وارد مدل شده و 84 درصد از تغییرات را توجیه کردند. همچنین در محیط تنش افات، تعداد ردیف در بلال، تعداد بلال، وزن صد دانه، تعداد دانه در ردیف و ارتفاع بوته در وارد مدل شده و 98 درصد تغییرات را توجیه کردند. نتایج تجزیه مسیر نشان داد که بترتیب در محیط نرمال بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد مربوط به تعداد بلال(**599/0)، در محیط تنش خشکی، تعداد دانه در ردیف(*433/0) و در محیط تنش آفت، تعداد ردیف در بلال(*714/0) بودند. به منظور درک روابط بین صفات گروهی از روش مولفه های اصلی استفاده گردید. با استفاده از تجزیه به مولفه¬های اصلی در محیط نرمال، شش مولفه اول که مقادیر ویژه بزرگتر از عدد 1 داشتند، انتخاب که در مجوع 82 درصد از کل تغییرات واریانس را توجیه نمودند. در محیط تنش خشکی، پنج مولفه شناسایی شدند که مجموعا 72 درصد از تغییرات را توجیه کردند. در محیط تنش آفات نیز 6 مولفه اول جمعا 79 درصد از تغییرات را توجیه کردند. نتایج تجزیه خوشه¬ای در سه محیط نشان داد که هیبرید سیلوکنگ در محیط نرمال با داشتن انحراف استاندارد بالاتر از یک برای عملکرد و اجزاء عملکرد برتری نسبی بیشتری نسبت به سایر هیبریدها داشت در حالیکه در محیط تنش خشکی، هیبریدهای کارون، مبین و K.D.C370 که در یک گروه قرار گرفتند بیشترین انحراف استاندارد بالاتر از یک را به خود اختصاص دادند با اینحال بیشترین میزان عملکرد دانه (58/160گرم در بوته) را هیبرید P484 نشان داد. در محیط تنش آفت هیبرید P484 با داشتن بیشترین عملکرد دانه(66/131گرم در بوته) و بیشترین صفات با انحراف استاندارد بالاتر از عدد 1، جزو هیبریدهای با عملکرد بالا بود.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186949
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1834.pdf4.47 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.