جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186944
Title: اثرات نسبت کربوهیدرات به چربی با دو سطح پروتئین در جیره غذایی ماهی آمور(Ctenopharyngdon idella) بر شاخص‌های رشد، ایمنی و ترکیبات لاشه
Authors: کیومرث بدری
Keywords: نسبت کربوهیدارت به چربی، جیره غذایی، ترکیبات لاشه، شاخص‌های ایمنی، ماهی آمور
Issue Date: 1396
Abstract: این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نسبت¬های مختلف کربوهیدرات به چربی با دو سطح پروتئین در جیره غذایی ماهی آمور (Ctenopharyngdon idella) روی برخی شاخص¬های رشد، ترکیبات لاشه و بعضی شاخص-های ایمنی بچه ماهیان آمور انجام شد. شش جیره غذایی با نسبت¬های مختلف کربوهیدرات به چربی در دو سطح پروتئین30 %و36 % تنظیم شد. تعداد 360 قطعه ماهی آمور انگشت قد با ميانگين وزني31/1±52/10 گرم در6 تیمارو3تکرار، 18 عدد حوضچه ازجنس فايبرگلاس توزيع شدند. بچه ماهیان به مدت دو ماه با جیره¬های آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند. پس از پایان دوره پرورش شاخص¬های رشد، ترکیبات لاشه و برخی شاخص¬های ایمنی مورد آنالیز قرار گرفتند. سطوح متفاوت پروتئین تاثیر معنی¬داری در میزان شاخص¬های رشد و ترکیبات لاشه ماهی آمور نداشت. با کاهش نسبت کربوهیدرات به چربی (کاهش سطح کربوهیدرات و افزایش چربی) جیره غذایی میزان چربی لاشه افزایش و رطوبت لاشه به طور معنی¬داری کاهش یافت. همچنین رشد ماهی به¬طور معنی¬داری کاهش یافت. با افزایش سطح چربی جیره غذایی شاخص¬های ایمنی ماهی به¬طور معنی¬داری کاهش یافت. با توجه به نتایج این آزمایش سطح پروتئین 30 درصد و نسبت کربوهیدرات به چربی 11 در جیره غذایی می¬تواند سطح مناسب برای جیره¬غذایی ماهی آمور باشد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186944
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Fisheries شیلات

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1760.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.