جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186938
Title: ادغام تصاویر چندطیفی و تک زنگ با استفاده از نمونه برداری فشرده مبتنی بر تبدیل کانتورلت زیر نمونه برداری
Authors: گلناز گلاستانی
Keywords: Pansharpening ، NSCT ، نمونه برداری فشرده، ،NSCI - CS تصاویر طیفی، تصویرپن کروماتیک و الگوریتم ژنتیک
Issue Date: 1396
Abstract: ادغام تصاویر مسنجش از راه دور، در میان برنامه‌های مختل مریوحل به رصد زمین به حوزه پژوهشی مهمی تبدیل شده است. این تکنولوژی قابلیت ارائه اطلاعات بیشتر در تصاویر ادغام شده (نسبت به منابع داده‌های ورودی به تنهایی) را برای کاربران سنجش از راه دور فراهم آورده است. با توجه به منابع مختلف موجود (از نظر تامین تصاویر دارای دقت مکانی، دقت طیفی و دقت زمانی متفاوت) و نتایج مختلف مورد انتظار، روش‌های بسیاری برای رسیدن به ادغام تصاویر وجود دارد که چالش اکثریت این روش‌ها در عین رسیدن به بالاترین میزان وضوح ، ایجاد تعادل میان دقت طیفی و مکانی تصویر ادغام شده نهایی از نظر ارزیابی‌های بصری و کمی می‌باشد. در این پایان نامه نمونه‌ای از ادغام تصاویر مسنجش از دور به صورت تلفیقی از دو روش ادغام در سطح پیکسل و سطح تصمیم گیری با استفاده از تبدیل کانتورلت زیر نمونه برداری نشده (NSCT (و نمونه برداری فشرده (CS) و الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. درسطح پیکسل که پردازش‌ها بر روی کوچکترین المان موجود در تصویر یعنی پیکسل انجام می‌شود، ابتدا با در نظر گرفتن سرعت پردازش ادغام با استفاده از NSCT - CS بهینه شده با یک روش ادغام محلی جدید بر روی مولفه‌های فرکانس پایین NSCT تصاویر سنجش از دور تک مطیفی و چند طیفی انجام می‌گیرد و تصویر ادغام شده نهایی با NSCT معکوس به دست می‌آید که نتایج وابسته به پارامترهای قابل تنظیم ( نرخ فشرده سازی در الگوریتم CS و حد آستانه لبه در فیلتر کشف لپه) می باشد. سپس روش G NSCT - CS به منظور بهینه کردن پارامترهای قابل تنظیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک، معرفی می‌شود. در روش NSGT - CS بهینه برای نمایش تصویر تنک از NSCT استفاده شده است تا تجزیه جهت دار و چند مقیاسی تصاویر منبع به منظور ارائه جزییات آن‌ها انجام شود و تنگی مولفه‌های فرکانس بالای آن‌ها نشان داده شود. از CS نیز برای نمونه برداری و بازیایی یک مجموعه کوچک از ضرایب فرکانس بالای NSCT تصاویر چند طیفی و تک طیفی برای انجام ادغام بهتر و موثر برای زمانی که پهنای باند انتقال و ذخیره سازی محدود می‌باشد، استفاده می‌شود ، در جهت بارزسازی لبه ها و افزایش دقت مکانی از الگوریتم کشف ليه CANNY استفاده شد و به منظور افزایش دقت طیفی، یک روش جديد ادغام انرژی محلی بر روی مولفه‌های فرکانس پایین حاصل از تبدیل NSCT با یک سطح تجزیه ارائه شده است، در این تحقیق از ترکیبی از متریک هایی نظیر QMR ، SCC و SAM به عنوان تابع شایستگی به منظور انتخاب بهینه پارامتر‌های روش NSCTCS پیشنهادی نظیر نرخ فشرده سازی و میزان حد آستانه اپراتور کشف ليه ، CANNY استفاده شد. نتایج آزمایشگاه‌ی بر روی مه داده شامل مناطق شهری و ساحلی مربوط به ماهواره‌ی 2-WORLDVIEW که از نظر پوشش منطقه‌ای دارای عوارض متفاوتی است، بازده و کارایی روش ادغام پیشنهادی را در افزایش دقت طیفی و مکانی و برقراری تعادل قابل قبول مابین دقت طیفی و دقت مکانی تصویر حاصل از ادغام ، در مقایسه با پن شارپنینگ بر اساس Mazari et al . 2015 ) NSCT - CS و NSCT بهینه شده Milod Chiker ) (2014.et al در پژوهشهای پیشین و سایر روش‌های مورد مطالعه در بخش ارزیابی این پایان نامه، از نظر کیفیت بصری و ارزیابی کمی نشان می دهند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186938
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1613.pdf6.09 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.