جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186936
Title: تأثیر القای خلق مثبت و منفی و اضطراب بر ادراک زمان در زنان و مردان
Authors: محمدرضا مولا
Keywords: ادراک زمان، القای خلق مثبت و منفی، اضطراب، تولید و بازتولید زمان
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: ادراک زمان یکی از کارکرد‌های مهم شناختی مغز است و به تجربه ذهنی زمان، توسط یک فرد اشاره دارد. این توانایی نه‌تنها بر تمام فعالیت‌های انسان تأثیر می‌گذارد، بلکه از حالات خلقی و هیجانی ما تأثیر می‌پذیرد. هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر القای خلق مثبت، منفی و اضطراب بر ادراک زمان در زنان و مردان بود. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود که با نمونه‌گیری در دسترس ۴۰ مرد و زن (۲۰ مرد و ۲۰ زن) در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق‌لیسانس در دو گروه همتا‌سازی شده‌ی آزمایش و کنترل قرار گرفتند. نخست از همه‌ی آزمودنی‌ها، پیش‌آزمون تکلیف تولید زمان (۳۰ ثانیه و ۶۰ ثانیه) توسط کرونومتر و تکلیف بازتولید ادراک زمان توسط نرم‌افزار بازتولید زمان گرفته شد. سپس گروه آزمایش تحت تأثیر سه مرحله القای خلق مثبت، منفی و القای اضطراب ازنظر تولید و بازتولید ادراک زمان مورد آزمون قرار گرفت. هم‌زمان از آزمودنی‌های گروه کنترل نیز بدون مداخله (در حالت خنثی) پس‌آزمون تولید و بازتولید زمان گرفته شد.‌یافته‏ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در تکلیف تولید زمان ۶۰ ثانیه و آزمون باز‌تولید نشان داد که افراد تحت تأثیر القای خلق مثبت و اضطراب دچار بیش برآورد زمان می‌شوند که بیش برآورد در حالت خلق مثبت بیش‌تر از حالت اضطراب است، همچنین تحت تأثیر القای خلق منفی زمان را کندتر ادراک می‌کنند. در تکلیف تولید زمان ۳۰ ثانیه نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نسبت به تکلیف تولید زمان ۶۰ ثانیه و بازتولید تحت تأثیر خلق مثبت و اضطراب تفاوت معناداری نشان نمی‌دهد، هرچند در خلق منفی با اندکی تفاوت، بیش برآورد را نشان داد. نتیجه‏گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که القای حالات خلقی (خلق مثبت، منفی و اضطراب) بر ادراک زمان تأثیر دارد و زمان تحت تأثیر خلق مثبت و اضطراب سریع‌تر و در حالات خلق منفی کندتر ادراک می‌گردد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186936
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1765.pdf3.56 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.