جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186903
Title: بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز نسبت به کتاب های جدید التالیف "پراسپکت" و سطح ابتدایی "تاپ ناچ"
Authors: الناز زارعی
Keywords: پراسپکت، تاپ ناچ، نگرش، معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، آموزشگاه، مدرسه
Issue Date: 1395
Abstract: پژوهش حاضر نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز را جهت مقایسه کتاب های جدید التالیف پراسپکت با سطح ابتدایی تاپ ناچ به عنوان کتابی مناسب با متد CLT مقایسه میکند. 40 معلم زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و 120 دانش آموز زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به عنوان شرکت کنندگان این پژوهش انتخاب شدند. دو پرسشنامه ( پرسشنامه انگلیسی برای معلمان و فارسی برای دانش آموزان) به شیوه Likert-Scale که هر کدام 40 گزینه را در بر داشت به عنوان ابزار جمع آوری داده استفاده شد. پرسشنامه مورد استفاده ترکیبی از هفت پرسشنامه استاندارد می باشد. این دو پرسشنامه هشت جنبه از کتاب های مذکور را مورد بررسی قرار داد. این هشت جنبه شامل نحوه ارائه فرهنگ، دستور زبان، واژگان، تمرینات و فعالیت ها، مهارت خواندن، مهارت نوشتاری، مهارت شنیداری و مهارت گفتار و مکالمه است. تحلیل داده ها به وسیله آمار استنتاجی به روش t-Testو آمار توصیفی انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که معلمان مدرسه و آموزشگاه و دانش آموزان مدرسه و آموزشگاه دیدگاهی متفاوت نسبت به کتاب های جدید التالیف پراسپکت و سطح ابتدایی تاپ ناچ دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بر اساس دیدگاه معلمان و دانش آموزان، کتاب های مذکور در نحوه ارائه فرهنگ، دستور زبان، مهارت خواندن و مهارت نوشتاری تفاوت زیادی با یکدیگر دارند و از طرفی این دو کتاب در نحوه ارائه واژگان، تمرینات و فعالیت ها، مهارت شنیداری و مهارت گفتار و مکالمه تقریبا یکسان می باشند. نتایج این پژوهش می تواند برای طراحان و نویسندگان کتاب و معلمان زبان انگلیسی در تالیف کتاب های جدید و برطرف نمودن نقص های موجود در کتاب های در حال استفاده مفید باشد.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186903
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1727.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.