جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186896
Title: توسعه مدل‌های ترمودینامیکی برای بیان تعادل فازی پروتئین در سامانه‌های میسلی معکوس
Authors: طوبی طیبی
Keywords: مسیل، نانو، مایسل معکوس، پروتئین‌ها، Miceiies، Nano، Protis
Issue Date: 1392
Abstract: میسل‌های معکوس نانو ساختارهایی هستند که از تجمع ملکول‌های ماده ‌فعال سطحی در حلال-های آلی تشکیل می‌شوند.این سامانه‌ها شامل یک هسته درونی حاوی آب است که توسط لایه‌ای از مواد فعال سطحی پوشیده‌ شده‌ است.میسل‌های معکوس در صنایع پایین‌دستی به عنوان ابزاری برای تخلیص و جداسازی پروتئین‌ها کاربرد دارند. تعداد کمی مدل‌های ترمودینامیکی به منظور بررسی حلالیت پروتئین در فاز میسلی وجود دارد که در سه دسته تقسیم بندی می‌شود. مدل‌های تعامل جرمی، مدل‌های بر مبنای جذب سطحی و مدل‌های بر مبنای انرژی آزاد گیبس.در این مطالعه حلالیت پروتئین در فاز میسلی معکوس با استفاده از روش تعادل فازی بررسی و توسط ضریب توزیع بیان شده است که در دسته مدل‌های بر مبنای جذب سطحی قرار می‌گیرد. در رویکرد اول برای نخستین بار به منظور توصیف فاز میسلی از معادلات حالت سطحی واندروالس(VDW)، پنگ رابینسون(PR)و SRK و در رویکرد دوم که توسعه‌ای بر مدل محلول تهی‌جا (حق طلب و عصفوری) محسوب می‌شود از مدل ضریب فعالیت مارگولز دو پارامتری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل با داده‌های تجربی حاصل از جداسازی پروتئین آلبومین سرم گاوی توسط میسل‌های معکوس متشکل از موادفعال‌سطحی CTABمقایسه‌شده‌است که تطابق خوبی با داده¬های تجربی دارد.همچنین نتایج نشان می‌دهد که ضریب توزیع به pHفاز آبی و غلظت ماده فعال سطحی بستگی دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186896
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ865.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.