آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
توسعه مدل چهار ضریبی برای مخزن گاز میعانی جنوب کشور 10

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2019 November 2019 December 2019 January 2020 February 2020 March 2020 April 2020
توسعه مدل چهار ضریبی برای مخزن گاز میعانی جنوب کشور 0 0 2 7 0 0 1

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 3
Austria 1
China 1
Germany 1
United Kingdom 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Beijing 1
Dearborn 1
Waltham 1