جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186873
Title: غربال باکتری‌های سودوموناس‌ فلورسنت برای ژن پایولوتورین به منظور کنترل بیولوژیک بوته‌میری خیار
Authors: ثنا نازآوری
Keywords: بیماری بوته میدی، آنتی بیوتیک پایولوتورین، سودوموناس فلورسنت
Issue Date: 1394
Abstract: بیماری بوته‌میری با عامل بیماریزایی Phytophthora drechsleri یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های خانواده کدوئیان (Cucurbitaceae) به خصوص خیار، در ایران می‌باشد. سودومونادهای فلورسنت با تولید متابولیت‌های مختلف مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، سیدروفور، سیانید هیدروژن و آنریم‌های خارج سلولی می‌توانند موجب کنترل عوامل بیماریزای گیاهی شوند. از جمله مهمترین آنتی بیوتیک‌های تولیدی توسط این باکتری‌ها که علیه بیمارگرهای رده اامیست موثر است می توان به پایولوتورین اشاره کرد. در این پژوهش 80 سویه سودوموناس فلورسنت از ریزوسفر خیار، جو و گندم در مناطق مختلف استان بوشهر جداسازی شد. برای ردیابی سودوموناس‌های فلورسنت واجد ژن کلیدی pltB دخیل در بیوسنتز آنتی‌بیوتیک پایولوتورین، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) با استفاده از دو پرایمر PLTBr و PLTBf انجام شد. نتایج نشان داد از بین سویه¬های مورد بررسی، 16 سویه، BD8،GN2-5 ،BD10 ،Gbco2 ،RN3-4 ،RN1-8 ،M2-15 ،Wh-DN2 ، WT1-21،WKZ1-87 ،T26 ،B1-10 ،B1-3 ،B2-14،B4-6 و BT9 دارای ژن مورد نظر بودند. سویه¬های برتر از نظر جلوگیری از رشد کلنی Ph. drechsleri ، از طریق آزمون کشت متقابل روی دو محیط کشت KB و PDA در شرایط ازمایشگاهی انتخاب شدند. از بین آن‌ها سه سویه M2-15،RN1-8 و B2-14 از استان بوشهر و سه سویه CHA0، UTPF101 و UTPF68 دارای بیشترین قدرت بازدارندگی از رشد قارچ بودند. توانایی تولید متابولیت‌های ضدمیکروبی (ترکیبات فرار، پروتئاز و سیانید هیدروژن) و صفات مربوط با فعالیت افزایش دهندگی رشد گیاه (انحلال فسفات نامحلول و تولید سیدروفور) در شرایط آزمایشگاهی سنجیده شد. به منظور بررسی مقاومت ارقام خیار، عکس العمل هشت رقم خیار شامل باراکودا، کشمیر، پی‌اس 547، نامبروان، استوروم، فنومنو، اصیل و سلطان نسبت به بیماری Ph.drechsleri در شرایط گلخانه‌ای سنجیده شد. در نهایت توانایی سویه‌های منتخب در شرایط آزمایشگاهی از نظر کنترل بیماری روی رقم نیمه حساس در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میزان ترکیبات فرار در سویه UTPF101 مشاهده شد اما بیشترین میزان سیانید هیدروژن در دو سویه UTPF68 و M2-15 دیده شد. سویه CHA0 دارای بیشترین توانایی در تولید پروتئاز و سیدروفور بود. از نظر قابلیت انحلال فسفات معدنی نیز سویه UTPF101 یهتر از سایر سویه‌ها عمل نمود. بر اساس نتایج ارزیابی ارقام در گلخانه، حاکی از این بود که ارقام باراکودا، سلطان و نامبروان در گروه حساس قرار گرفتند این در حالی بود که ارقام پی‌اس 547، کشمیر، استوروم، اصیل، فنومنو به عنوان ارقام نیمه حساس معرفی شدند. تاثیر سویه¬های منتخب در کنترل بیماری و افزایش رشد گیاه در شرایط گلخانه روی ارقام نیمه حساس استوروم و کشمیر نشان داد که هر شش سویه قادر به کنترل مرگ گیاهچه خیار و افزایش شاخص‌های رشدی گیاه بودند که بسته به سویه باکتری متغیر بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش اصلاح نباتات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186873
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1150.pdf2.97 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.