جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186872
Title: مناسبات قدرت در رمان های خالدحسینی
Authors: حوریه سیامرعربی‌نژاد
Keywords: میشل فوکو، مناسبات قدرت، مقاومت، خالدحسینی
Issue Date: 1395
Abstract: نظریه قدرت میشل فوکو با تعریف سنتی قدرت که بطور معمول یادآور اعمال قدرت فردی قدرتمند است، در تضاد است. فوکو عزم درهم شکستن این تصویر منفی از قدرت را دارد و مفهومی از قدرت را ارائه می کند که مفاهیمی چون مقاومت و گفتمان را در برمیگیرد و مفهومی مناسباتی، فراگیر، و سازنده است. فوکو بر نقش موثر جامعه، نژاد، مذهب، جنسیت، سیاست، دانش، جنگ و .. بر پدید آمدن مناسبات قدرت در روابط روزانه افراد جامعه اصرار می کند. دو رمان نخست خالد حسینی به نامهای بادبادکباز و هزار خورشید درخشان بر اساس مفهوم قدرت در اندیشه میشل فوکو بررسی می شوند تا نشان داده شود که افراد چگونه در جامعه با هم ارتباط برقرار می کنند و چگونه زندگی آنها براساس منازعات اجتماعی-نژادی، تفاوتهای مذهبی و ناپایداری سیاسی شکل می گیرد. در رمان بادبادکباز، منازعه نژادی تبدیل به یک گفتمان نژادی می شود و زندگی مردم تحت تاثیرقرار می گیرد. رمان هزارخورشید درخشان تاثیر موضوعات اجتماعی-سیاسی را بر روی روابط افراد و همچنین رفتارهای تبعیض آمیز در مورد زنان که در نتیجه افراطی گری های نژادی و مذهبی است به تصویرمی کشد. تفاوت نژادی، مردسالاری و تنش مذهبی در جامعه افغانستان،آنطور که خالد حسینی به تصویر کشیده است،روابط شخصیت ها، تصمیمات و رفتارشان را در مناسبات قدرت میان آنها تعریف می کند و شکل می دهد. از آنجاییکه مقاومت بخشی از مناسبات قدرت است، شخصیت ها در مناسبات قدرت خویش بطور متفاوتی از لحاظ رفتاری مقاومت نشان می دهند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ زبان و ادبیات انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186872
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1787.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.