جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186860
Title: تاثیر کاربرد خاکی NPK و محلول پاشی بور و روی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب
Authors: زهرا غلامی
Keywords: NPK، انار رقم رباب، بور، روی
Issue Date: 1394
Abstract: انار با نام علمی L. Punica granatum به خانواده punicaceae تعلق دارد. درختی است خزان دار که بومی آسیای مرکزی و غربی است که برای رسانیدن کامل میوه نیاز به تابستان‌های بسیار گرم دارد. تغذیه مناسب انار باعث افزایش کیفیت و عملکرد محصول انار و افزایش میزان انبارداری آن می گردد. هدف از این بررسی تأثیر توام چالکود نیتروژن، فسفر و پتاسیم به همراه محلول¬پاشی بور و روی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب می¬باشد. این تحقیق در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با هشت تیمار کودی که شامل 1- ‌NPK(چالکود)2- NPK(چالکود)B +(محلول¬پاشی) 3- NPK(چالکود)Zn +(محلول¬پاشی) 4- NPK (چالکود)B +(محلول¬پاشی)Zn +(محلول¬پاشی) 5- B(محلول¬پاشی) 6-Zn (محلول¬پاشی) 7- B+Zn(محلول¬پاشی) و شاهد بود که با سه تکرار بر روی درخت انار رقم رباب انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که تیمار چالکود NPK به همراه محلول پاشی بور و روی و محلول پاشی بور طول میوه را نسبت به تیمارهای کودی و شاهد افزایش داد. محلول¬پاشی توام کود روی و بور به صورت معنی¬داری باعث افزایش ضخامت پوست میوه انار شد، در حالیکه کمترین میزان ضخامت پوست در تیمار NPK+B و NPK+Zn+B مشاهده شد. کاربرد تیمارهای کودی NPK+Zn+B، NPK+Zn، Zn+B و همچنین B باعث افزابش معنی داری در وزن میوه گردید. در حالیکه که کاربرد NPK به صورت چالکود باعث کاهش وزن میوه نسبت به سایر تیمارهای کودی و شاهد گردید. تیمارهای کودی اعمال شده نسبت به شاهد به صورت معنی¬داری بر خصوصیات کیفی میوه از جمله: مواد جامد قابل حل، اسیدیته کل، درصد آب میوه و ویتامین C تاثیر داشتند. اما تاثیر معنی‌داری بر میزان pH آب میوه انار نداشتند. علاوه براین تیمارهای کودی اعمال شده باعث تغییر در خصوصیات فیزیکی بذور انار گردید.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186860
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1829.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.