جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186852
Title: بررسی مقایسه‌ای کنترل شناختی هیجان و تعالی شخصیت دردانشجویان دارای رابطه و بدون رابطه‌ی خارج از عرف با جنس مخالف
Authors: عایشه پابرزی
Keywords: تعالی شخصیّت، کنترل شناختی هیجان، رابطه‌ی خارج از عرف
Issue Date: 1396
Abstract: زمینه: هرچندکه ارتباط با جنس مخالف، مطابق با هنجارهای جامعه و در قالب ازدواج، از جمله نیازهای طبیعی هر زن و مردی می‌باشد، ولی ارتباط خارج از عرف با جنس مخالف زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات برای فرد و جامعه می‌باشد. پایبندی به هنجارهای اجتماعی، یکی از عوامل پیشگیری‌کننده از چنین روابطی می‌باشد. عواملی همچون باورهای مذهبی و معنوی، ویژگی‌هایی مثبت و منفی شخصیتی، و همچنین ثبات یا ناپایداری عاطفی نیز می توانند نقش موثری در پیشگیری یا گرایش به رابطه خارج از عرف با جنس مخالف داشته باشند. هدف: باتوجه به نقش موثر بعضی از ویژگی‌های شخصیتی و معنویت در پیشگیری از ارتباط خارج ازعرف با جنس مخالف، مطالعه‌حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای کنترل شناختی هیجان و تعالی شخصیت در دانشجویان دارای رابطه و بدون رابطه‌ی خارج از عرف با جنس مخالف، صورت گرفت. روش‌شناسی: مطالعه‌ی حاضر در قالب یک طرح همبستگی در دانشگاه هرمزگان انجام گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویانی که در سال تحصیلی97-96‌که در دانشگاه هرمزگان مشغول به تحصیل بودند، می باشد. اعضای نمونه شامل306 نفردانشجو (152پسر و 154دختر) می‌باشد‌که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. مقیاس‌های استفاده شده در این تحقیق شامل پرسشنامه‌ی تعالی شخصیت پاکیزه، مقیاس تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، و پرسشنامه‌ی‌گرایش‌به ارتباط با جنس مخالف بود که در اختیار دانشجویان قرار داده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل‌های آمار‌استنباطی مانند: تحلیل واریانس، رگرسیون، آزمون‌ تی‌دونمونه مستقل و تحلیل¬های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان دهنده‌ی ارتباط معکوس بین ابعاد تعالی شخصیت (نظم و انضباط فردی، باورهای مذهبی، باورهای معنوی، رفتارهای‌مذهبی، رفتارهای‌معنوی، بلوغ‌هیجانی و درک‌اجتماعی، اخلاق‌فردی، اخلاق‌اجتماعی، تجربه‌های‌روحانی) و‌گرایش‌به ارتباط با جنس مخالف بود. همچنین بین استفاده از راهبردهای‌ناسازگار تنظیم هیجان (سرزنش‌خود، سرزنش‌دیگران، نشخوارفکری، فاجعه‌پنداری) و گرایش‌به ارتباط با جنس مخالف ارتباط وجود داشت. علاوه بر این بین ابعاد تعالی شخصیت و اشکال ارتباط با جنس مخالف رابطه نشان داده¬شد. و در آخر بین استفاده از راهبردهای سازگار تنظیم هیجان (پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، تمرکز بر برنامه‌ریزی، و توسعه‌ی‌دیدگاه) در اشکال ارتباط با جنس مخالف نیز تفاوت وجود داشت. نتیجه‌گیری: با توجه به نقش پیشگیرانه ابعاد تعالی شخصیت و راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجانی در مقابل گرایش‌به رابطه خارج از عرف با جنس مخالف، و با عنایت به پیامدهای فردی و اجتماعی چنین روابطی، اجرای برنامه های تربیتی در جهت ارتقاء تعالی شخصیت نوجوانان و آموزش استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان، می‌تواند نقش موثری در کاهش اینگونه آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186852
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1753.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.